Matematikų disertacijos 1960 -1969

1960

Aleksandras Dreimanas
Keturparametrinė tiesių daugdara keturmatėje projektyvinėje erdvėje. Vilnius, 1959.   52 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.006)
Apginta 1960 02 16 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. kand. doc. K. Grincevičius
Oponentai: prof. Z. Žemaitis, fiz.-mat. m. kand. doc. P. Katilius
Vytenis Kabaila
Apie interpoliavimą Hp ir Ep klasėse. Vilnius, 1960. 86 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.002)
Apginta 1960 09 27 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. kand. A. Naftalevičius
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. J. Kubilius, doc. S.J. Chavinson
Arūnas Leonardas Liulevičius
The factorization of cyclic reduced powers by secondary cohomology operations: [Ciklinių redukuotų laipsnių faktorizacija naudojant antrines kohomologines operacijas]. Čikaga, 1960. … p.
Disertacija: filosofijos daktaro (matematika)
Apginta 1960 m. Čikagos universitete
Mokslinis vadovas: prof. Saunders Mac Lane


1961

Petras Golokvosčius
Вопросы ограниченности решений линейных систем дифференциальных уравнений с периодическими коэффициентами в некоторых частных случаях: [Tiesinių diferencialinių lygčių su periodiniais koeficientais sistemų sprendinių aprėžtumas atskiraisiais atvejais]. Minskas, 1960. 114 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato
Apginta 1961 01 30 Baltarusijos TSR MA Fizikos, matematikos ir technikos institute
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. N.P. Jerugin
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. V.A. Pliss, fiz.-mat. m. kand. V.G. Štelik
Vaclovas Bliznikas
О геометрии метрических пространств линейных элементов: [Tiesinių elementų metrinių erdvių geometrija]. Maskva, 1960. 75 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.006)
Apginta 1961 02 20 Maskvos pedagoginiame institute
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. S.P. Finikov  


1962

I. A. Čiegis
Некоторые теоремы типа Фрагмена-Линделефа для гармонических функций в пространстве: [Fragmeno-Lindeliofo tipo teoremos erdvės harmoninėms funkcijoms].   Maskva, 1961. … lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato
Apginta 1962 02 Maskvos universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. S.N. Mergelian  
Romualdas Uždavinys
Распределение значений аддитивных арифметических функций от целочисленных полиномов: [Sveikareikšmių polinomų adityviųjų funkcijų reikšmių pasiskirstymas]. Vilnius, 1961. 166 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.005)
Apginta 1962 02 26 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. J. Kubilius
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. J.V. Prochorov, fiz.-mat. m. kand. V.M. Zolotariov
Alfonsas Raudeliūnas
Многомерные локальные предельные теоремы для неоднородных цепей Маркова: [Nehomogeninių Markovo grandinių daugiamatės lokaliosios ribinės teoremos]. Vilnius, 1962. 101 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.005)
Apginta 1962 12 21 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. kand. doc. V. Statulevičius
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. J.V. Prochorov, fiz.-mat. m. kand. V. M. Zolotariov
Arkadijus Tempelmanas
Некоторые вопросы эргодической теории однородных случайных полей: [Homogeninių atsitiktinių laukų ergodinės teorijos   klausimai]. Vilnius, 1962. 71 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.005)
Apginta 1962 12 25 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. D.A. Raikov
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. S. V. Fomin, fiz.-mat. m. kand. J. Sinaj


1963

Antanas Kęstutis Bulota
Некоторые вопросы двумерной аналитической теории чисел: [Dvimatės analizinės skaičių teorijos klausimai]. Vilnius, 1963. 188 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato
Apginta 1963 02 18 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. J. Kubilius
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. A.V. Malyšev, fiz.-mat. m. kand. R. Uždavinys
Bronius Grigelionis
Предельные теоремы для сумм ступенчатых случайных процессов: [Laiptuotų atsitiktinių procesų sumų ribinės teoremos].   Maskva, 1962. 79 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.005)
Apginta 1963 02 19 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. B.V. Gnedenko
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. J.V. Prochorov, fiz.-mat. m. kand. J.K. Beliajev
Bronius Riauba
Предельные теоремы для сумм слабо зависимых   случайных величин: [Silpnai priklausomų atsitiktinių dydžių sumų ribinės teoremos]. Vilnius, 1963. 98 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.005)
Apginta 1963 03 19 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. kand. doc. V. Statulevičius
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. R.L. Dobrušin, fiz.-mat. m. kand. R. Uždavinys
A. Paplauskas
Тригонометрические ряды (от Фурье до Лебега): [Trigonometrinės eilutės (nuo Furje iki Lebego)]. Maskva, 1962. 351 lap.; 33 lap. Iliustr.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato
Apginta 1963 03 28 Maskvos srities pedagoginiame institute
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. A.P. Juškevič
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. K.A. Rybnikov, fiz.-mat. m. kand. doc. G.L. Lunc
Kleopas Grincevičius
О комплексах прямых: [Tiesių kompleksai]. Vilnius, 1963. 215 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų daktaro (01.006)
Apginta 1963 04 17 Charkovo universitete  
Pranas Survila
Некоторые предельные теоремы для сумм независимых случайных величин: [Nepriklausomų atsitiktinių dydžių sumų ribinės teoremos]. Vilnius, 1963. 118 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.005)
Apginta 1963 11 25 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. kand. doc. V. Statulevičius
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. J.V. Prochorov, fiz.-mat. m. kand. A. Raudeliūnas
Eduardas Vilkas
Функциональные свойства значения матричной игры: [Matricinio lošimo reikšmių funkcinės savybės]. Vilnius, 1963. 76 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.009)
Apginta 1963 11 25 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. N.N. Vorobjov
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. J. Kubilius, fiz.-mat.   kand. J. Romanovskij


1964

Vilius Matulis
О некоторых секвенциальных вариантах классического исчисления предикатов с единственным деревом вывода: [Klasikinio predikatų skaičiavimo su vieninteliu išvedimo medžiu sekvencialiniai variantai].   Leningradas, 1963. 158 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.006)
Apginta 1964 02 13 Leningrado universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. N.A. Šanin
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. B.A. Trachtenbrot, fiz.-mat. m. dr. prof. D.A. Fadejev, fiz. mat. m. kand. G.S. Ceitin
Aldona Aleškevičienė (Statulevičienė)
Предельные теоремы для однородных цепей Маркова в случае устойчивого предельного закона: [Homogeninių Markovo grandinių ribinės teoremos stabilaus dėsnio atveju]. Vilnius, 1963. 92 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.005)
Apginta 1964 02 24 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. kand. doc. V. Statulevičius
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. J.V. Prochorov, fiz.-mat. m. kand. A. Raudeliūnas
Albinas Algirdas Mitalauskas
Предельные теоремы для сходимости сумм независимых случайных величин к устойчивому закону: [Nepriklausomų atsitiktinių dydžių sumų konvergavimo į stabilų dėsnį ribinės teoremos]. Vilnius, 1963. 81 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.005)
Apginta 1964 02 24 Vilniaus universitete
Moksliniai vadovai: fiz.-mat. m. dr. prof. J. Kubilius, fiz.-mat. m. kand. doc. V. Statulevičius
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. V.V. Petrov, fiz.-mat. m. kand. V.M. Zolotariov
Jonas Vaitkevičius
Некоторые вопросы распределения простых чисел мнимого квадратичного поля: [Menamo kvadratinio skaičių kūno pirminių skaičių pasiskirstymo klausimai]. Vilnius, 1964. 128 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato
Apginta 1964 05 14 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. dr. J. Kubilius
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. A.V. Malyšev, fiz.-mat. m. kand. doc. R. Uždavinys  


1965

Petras Vaškas
О расслоении пары комплексов прямых трехмерного проективного пространства посредством линейных элементов: [Apie trimatės projektyvinės erdvės tiesių komplekso išsluoksniavimą tiesiniais elementais]. Vilnius, 1964. 84 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.004)
Apginta 1965 01 12 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. doc. K. Grincevičius
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. N. I. Kovancov, fiz.-mat. m. kand. V. Bliznikas
Konstantinas Žukauskas
Kai kurie kvantinės atomo teorijos klausimai ir jų sprendimo algoritmai. Vilnius, 1964. 107 lap.: lent.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato
Apginta 1965 03 30 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. A. Jucys
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. P. Brazdžiūnas, fiz.-mat. m. kand. vyr. m. b. J. Čiplys  
Leonardas Algirdas Vilkauskas
Многомерные предельные теоремы для больших уклонений:   [Didžiųjų nuokrypių daugiamatės ribinės teoremos]. Vilnius, 1965. 108 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.005)
Apginta 1965 04 20 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. kand. doc. V. Statulevičius
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. V.V. Petrov, fiz.-mat. m. kand. P. Survila
Algimantas Jonas Bikelis
Предельные теоремы для сумм независимых случайных векторов:[Ribinės teoremos nepriklausomų atsitiktinių vektorių sumoms].   Vilnius, 1964. 87 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.005)
Apginta 1965 04 26 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. J. Kubilius
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. J.V. Prochorov, fiz.-mat. m. kand. A. Raudeliūnas
Evaldas Gečiauskas
Некоторые задачи геометрических вероятностей: [Kai kurie geometrinių tikimybių uždaviniai]. Vilnius, 1964. 55 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.005)
Apginta 1965 04 26 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. J.V. Prochorov
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. J. Kubilius, fiz.-mat. m. kand. A. Petrov, geol. m. kand. D. Radionov
Zigmas Juškys
Применение вероятностных методов в теории аддитивных функций, определенных на упорядоченных полугруппах с регулярной нормировкой: [Tikimybinių metodų taikymas adityviųjų funkcijų, apibrėžtų sutvarkytuose pusgrupiuose su reguliariu normavimu, teorijoje]. Vilnius, 1965. 146 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.005)
Apginta 1965 06 08 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. dr. J. Kubilius
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. B.M. Bredichin, fiz.-mat. m. kand. R. Uždavinys
Aronas Naftalevičius
Двойные системы разностных уравнений: [Dvigubos skirtuminių lygčių sistemos]. Vilnius, 1964. 273 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų daktaro
Apginta 1965 06 21 Maskvos pedagoginiame institute
Oponentai: …  
Mifodijus Sapagovas
Решение квазилинейных эллиптических уравнений с дивергентной главной частью методом конечных разностей: [Kvazitiesinių elipsinių lygčių su divergentine pagrindine dalimi sprendimas baigtinių skirtumų metodu]. Kijevas, 1965. 155 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.007)
Apginta 1965 09 18 Ukrainos MA Matematikos institute
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. kand. V. E. Šamanskij
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. V.I. Košelev, fiz.-mat. m. kand. N. Kurpel
Algimantas Janušauskas
К теории гармонических функций в трехмерных областях: [Harmoninių funkcijų trimatėse srityse teorija]. Novosibirskas, 1965. 87 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.002)
Apginta 1965 11 03 TSRS MA Matematikos instituto Sibiro skyriuje
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. A.V. Bicadze  
Jonušas Urbelis
Некоторые вопросы распределения простых алгебраических чисел: [Pirminių algebrinių skaičių pasiskirstymo klausimai]. Kaunas, 1964. 128 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.005)
Apginta 1965 11 23 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. J. Kubilius
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. A.V. Malyšev,   fiz.-mat. m. kand. A.K. Bulota


1966

Danutė Petruškevičiūtė
Некоторые классы вполне геодезических семейств пространственных кривых третьего порядка: [Trečiosios eilės erdvinių kreivių pilnai geodezinių šeimų klasės]. Maskva, 1965. 121 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.004)
Apginta 1966 01 15 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. A.M. Vasiljev
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. K. Grincevičius, fiz.-mat. m. kand. A. Fedenko
Bronius Kvedaras
Задачи о корректировке и близкие к ним: [Koregavimo ir panašūs uždaviniai]. Voronežas, 1965. 96 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato
Apginta 1966 02 23 Voronežo universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. S.G. Krein
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. M.A. Lavrentjev, fiz.-mat. m. kand. doc. G.A. Besmertnych, fiz. mat. m. dr. prof. S.D. Eidelman
Nijolė Liucija Kalinauskaitė
Верхние и нижние функции для устойчивых случайных процессов с независимыми приращениями: [Stabilių procesų su nepriklausomais pokyčiais viršutinės ir apatinės funkcijos]. Vilnius, 1965. 87 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.005)
Apginta 1966 05 31 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. kand. doc. V. Statulevičius
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. S.Ch. Siraždinov, fiz.-mat. m. kand. V.M. Zolotariov
Algirdas Miškelevičius
О сходимости рядов Дирихле с комплексными показателями: [Dirichlė eilučių su kompleksiniais rodikliais konvergavimas]. Vilnius, 1966. 73 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.002)
Apginta 1966 06 14 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. A. Naftalevičius
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. G.L. Lunc, fiz.-mat. kand. V. Kabaila
Pranas Rumšas
Invariantų, sutinkamų nagrinėjant sudėtingus spektrus, teorijos klausimu. Vilnius, 1966. 155 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato
Apginta 1966 06 14 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. A. Jucys
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. B. Styra, fiz.-mat. m. kand. doc. V. Šugurov
Jurijus Golosovas
Об условиях эквивалентности и ортогональности гауссовских мер и о вычислении производной Радона-Никодима: [Gauso matų ekvivalentumo ir ortogonalumo sąlygos bei Radono-Nikodimo išvestinės skaičiavimas]. Maskva, 1966. … lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato
Apginta 1966 12 09 Maskvos universitete
Mokslinis vadovas: fiz.mat. dr. prof. A.M. Jaglom
Oponentai: …  


1967

Šlioma Strelicas
Асимптотические свойства аналитических функций и их приложения к исследованию интегралов дифференциальных уравнений: [Analizinių funkcijų asimptotinės savybės ir jų taikymai diferencialinių lygčių integralams tirti]. Vilnius, 1966. 402 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų daktaro
Apginta 1967 06 01 Leningrado universitete
Oponentai: …    
Vytautas Statulevičius
Исследования по предельным теоремам теории вероятностей: [Tikimybių teorijos ribinių teoremų tyrimas]. Vilnius, 1966. 320 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų daktaro (01.005)
Apginta 1967 06 13 Vilniaus universitete  
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. B.V. Gnedenko, fiz.-mat. m. dr. prof. J. Kubilius, fiz.-mat. m. dr. prof. J.V. Prochorov
Liudvikas Stupelis
Об уравнениях смешанного типа: [Mišraus tipo lygtys]. Leningradas, 1967. 210 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato
Apginta 1967 06 29 TSRS MA V.A. Steklovo matematikos instituto Leningrado skyriuje
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. O.A. Ladyženskaja
Oponentai: …  
Gerutis Aleškevičius
Предельные теоремы для сумм случайных величин, заданных на цепи Маркова: [Atsitiktinių dydžių, apibrėžtų Markovo grandinėje, sumų ribinės teoremos]. Vilnius, 1967. 177 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.005)
Apginta 1967 09 12 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. kand. doc. V. Statulevičius
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. R.L. Dobrušin, fiz.-mat. m. kand. R. Uždavinys
Vytautas Liutikas
О центральной предельной теореме для сумм процессов восстановления: [Atstatymo procesų sumų centrinė ribinė teorema]. Vilnius, 1967. 86 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.005)
Apginta 1967 09 12 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. kand. doc. V. Statulevičius
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. J. Kubilius, fiz.-mat. m. kand. doc. A. Raudeliūnas
Antanas Jonušauskas
Об инвариантных финслеровых метриках в однородных пространствах: [Apie invariantiškas Finslerio metrikas homogeninėse erdvėse].   Vilnius, 1967. 105 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato
Apginta 1967 11 02 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. A.M. Vasiljev
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. K. Grincevičius, fiz.-mat. m. kand. doc. J. Lumiste
Regimantas Ričardas Pliuškevičius
Секвенциальные варианты без структурных правил вывода исчисления конструктивной логики для нормальных формул: [Konstruktyviosios logikos normalinių formulių skaičiavimo sekvencialiniai atvejai be struktūrinių išvedimo taisyklių]. Vilnius, 1967. 120 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.006)
Apginta 1967 12 07 TSRS MA V.A. Steklovo matematikos instituto Leningrado skyriuje
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. kand. V. Matulis
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. N.A. Šanin, fiz.-mat. m. kand. A.V. Idelson  


1968

Juozas Juvencijus Mačys
Предельные теоремы в неклассической постановке: [ Neklasikinės ribinės teoremos]. Vilnius, 1967.   72 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.005)
Apginta 1968 02 20 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. V.M. Zolotariov
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. L.N. Bolšev, fiz.-mat. m. dr. prof. V.S. Koroliuk
V… Leonas
Об одной оптимальной задаче кусочно-линейного программирования: [Optimalus dalimis tiesinio programavimo uždavinys]. Kaunas, 1967. 138 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato
Apginta 1968 03 05 TSRS MA Centriniame ekonomikos matematikos institute
Mokslinis vadovas: techn. dr. J. Mockus
Oponentai: …  
Eduardas Kirjackis
О функциях, разделенная разность которых не равна нулю: [Funkcijos su nenuliniu skirtuminiu santykiu]. Rostovas, 1968. 93 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.002)
Apginta 1968 05 27 Rostovo universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. A. Naftalevičius
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. J.F. Korobeinik, fiz.-mat. m. kand. doc. M.A. Kraplin
Algirdas Nagelė
Асимптотические свойства голоморфной в круге функции и их приложения к исследованию решений обыкновенных дифференциальных уравнений:   [Funkcijos, holomorfinės skritulyje, asimptotinės savybės ir jų taikymas paprastųjų diferencialinių lygčių sprendiniams tirti].   Vilnius, 1968. 111 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.002)
Apginta 1968 06 11 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. Š. Strelicas
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. G. L. Lunc, fiz.-mat. m. kand. doc. V. Kabaila
Vilius Bistrickas
Политомическая задача динамического программирования: [Politominis dinaminio propgramavimo uždavinys]. Vilnius, 1968. 134 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.009)
Apginta 1968 09 10 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. kand. E. Vilkas
Oponentai: techn. m. dr. J. Mockus, fiz.-mat. kand. I.V. Romanovskij
Ignotas Jačiauskas
Некоторые задачи дифференциальных игр: [Diferencialinių lošimų uždaviniai]. Vilnius, 1968. 84 lap.   
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.009)
Apginta 1968 09 10 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. kand. E. Vilkas
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. N.N. Vorobjov, fiz.mat. kand. L.A. Petrosian
Angelė Kriščiūnaitė (Baškienė)
Почти контактные структуры и их аналоги: [Beveik kontaktinės struktūros ir jų analogai]. Kazanė, 1968. 130 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.006)
Apginta 1968 11 19 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. doc. A.P. Širokov
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. K. Grincevičius, fiz.-mat. m. kand. N.M. Ostianu
Gediminas Stasys Dievulis
Некоторые задачи кусочно-линейного программирования: [Dalimis tiesinio programavimo uždaviniai]. Ryga, 1968. … lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.008)
Apginta 1968 12 19 Latvijos universitete
Mokslinis vadovas: tech. dr. prof. J. Mockus
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. S.I. Suchovickij, fiz.-mat. m. dr. E.M. Levič
Rimutis Juozapas Jasilionis
Равновесные решения векторных задач минимизации: [Vektorinių minimizacijos uždavinių pusiausvyrūs sprendiniai]. Vilnius, 1968. … lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.009)
Apginta 1968 12 26 TSRS MA Centriniame ekonomikos matematikos institute
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. kand. E. Vilkas
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. E.G. Golštein, fiz.-mat. kand. A.A. Korbut


1969

Jonas Kisielius
Об аналитических решениях линейных уравнений в частных производных: [Tiesinių lygčių su dalinėmis išvestinėmis analiziniai sprendiniai].   Vilnius, 1968.   95 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.003)
Apginta 1969 03 11 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. Š. Strelicas
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. J.F. Korobeinik, fiz.-mat. m.   kand. P. Golokvosčius
Juozas Šinkūnas
О геометрии некоторых пространств опорных элементов: [Kai kurių atraminių elementų erdvių geometrija]. Vilnius, 1968. 112 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.006)
Apginta 1969 03 11 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. kand. V. Bliznikas
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. B.L. Laptev,   fiz.-mat. m. kand. V. T. Bazylev
Algimantas Bartaševičius
Нелинейные задачи цилиндрических оболочек в условиях ползучести: [Cilindrinių kevalų netiesiniai uždaviniai valkšnumo sąlygomis].   Maskva, 1968. 89 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato
Apginta 1969 03 14 Maskvos universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. S.A. Šesterikov
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. V.S. Namiestnikov, fiz.-mat. m. dr. A.V. Lomakin
Algimantas Pranas Urbonas
О дифференциальных инвариантах и автоморфизмах пространств опорных элементов: [Atramos elementų erdvių diferencialiniai invariantai ir automorfizmai]. Kazanė, 1969. … lap.         
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.006)
Apginta 1969 04 10 Kazanės universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. B.L. Laptev
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. I.P. Jegorov, fiz.-mat. m. kand. doc. V. Bliznikas
Bronius Grigelionis
Исследования по теории случайных процессов (оптимальная остановка, эффективные критерии марковости): [Atsitiktinių procesų tyrimai (optimalusis stabdymas, efektyvūs   markoviškumo kriterijai)]. Vilnius, 1969. 276 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų daktaro (01.005)
Apginta 1969 04 22 Vilniaus universitete  
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. B.V. Gnedenko, fiz.-mat. m. dr. prof. V.S. Koroliuk, fiz.-mat. m. dr. prof. L.N. Bolšev
Vytautas Juozas Tėvelis
Интерполирование периодических мероморфных функций: [Periodinių meromorfinių funkcijų interpoliavimas]. Vilnius, 1969. 87 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.002)
Apginta 1969 05 06 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. A. Naftalevičius
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. A.A. Goldberg, fiz.-mat. m. kand. doc.   P. Golokvosčius
Romualdas Vosylius
К теории инвариантных связностей в однородных пространствах: [Invariantinių sąryšių homogeninėse erdvėse teorijos klausimai].   Vilnius, 1969. 115 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.006)
Apginta 1969 05 06 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. A.M. Vasiljev  
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. K. Grincevičius, fiz.-mat. m. dr. J. Lumiste
Vygantas Paulauskas
Оценка остаточного члена в многомерной центральной предельной теореме: [Daugiamatės ribinės teoremos liekamojo nario įvertinimas]. Vilnius, 1969, 112 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.005)
Apginta 1969 06 11 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. V. Statulevičius
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. V.V. Sazonov, fiz.-mat. m. kand. L. Vilkauskas
Albertas Bakštys
Предельные законы распределения мультипликативных арифметических функций: [Multiplikatyviųjų aritmetinių funkcijų ribiniai pasiskirstymo dėsniai]. Kaunas, 1968. 149 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.005)
Apginta 1969 09 09 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. J. Kubilius
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. V.M. Zolotariov, fiz.-mat. m. kand. Z. Juškys
Jonas Sapagovas
Некоторые математические задачи теории надежности сложных систем: [Sudėtingų sistemų patikimumo teorijos matematiniai klausimai].   Vilnius, 1969. 86 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.005)
Apginta 1969 09 16 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. B. Grigelionis   
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. I.N. Kovalenko, fiz.-mat. m. kand. A. Bikelis
Julius Jonas Kruopis
Об оценках параметров марковских процессов: [Markovo procesų parametrų įverčiai]. Maskva, 1969. … lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.005)
Apginta 1969 10 TSRS MA V.A. Steklovo matematikos institute
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. L. N. Bolšev
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. V. M. Zolotariov, fiz.-mat. m. kand. J. N. Tiurin
Vytautas Merkys
Вопросы устойчивости, приводимости и существования решений некоторых систем дифференциальных уравнений: [Diferencialinių lygčių stabilumo, redukavimo ir sprendinių egzistavimo klausimai]. Vilnius, 1969. 143 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.003)
Apginta 1969 11 04 Vilniaus universitete
Moksliniai vadovai: fiz.-mat. m. dr. prof. N.P. Jerugin, fiz.-mat. m. kand. doc. P. Golokvosčius
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. J.S. Bogdanov, fiz.-mat. m. kand. V. Kabaila