Matematikos vadovėlių autoriai

Bagdonas Matas (1895–1957)

Baltūsis Juozas (1900–1994)

Balutis-Balevičius Zigmas (1907–1964)

Bendorius Petras (1863–1906)

Bugailiškis Peliksas (1883–1965)

Busilas Antanas (1889-1951)

Dailidė Juozas Izidorius (1876-1949)

Dambrauskas-Jakštas Adomas (1860–1938)

Damijonaitis Juozas (1871–1926)

Daukša Leopoldas

Gailevičius Juozas (1882–1961)

Gimžauskas Silvestras (1845–1897)

Graželis Antanas

Gvildys Juozas (1884–1968)

Ilgūnas Jonas (1882–1956)

Jablonskis Jonas (1860–1930)

Juška Antanas (1902–1985)

Kaunas Antanas (1887–1973)

Ketarauskas Bronislovas (1905–1978)

Kiseliovas Andriejus (1852–1940)

Klimavičius Kazys (1886–1972)

Kolupaila Steponas (1892–1964)

Krivickis M.

Kupčiūnas Kazys (1890–1959)

Liutkaitis Vytautas

Mašiotas Jonas (1897-1953)

Mašiotas Pranas (1863-1940)

Matulevičius Antanas (1874– )

Naujokaitis Pranas (1905–1976)

Petrauskas Mikas (1908– )

Prževalskis Jevgenijus (1844–1925)

Raila A.

Šikšnys Marcelinas (1874–1970)

Skačkauskas S.

Smetona Antanas (1874-1944)

Stoukus Kazys (1886–1946)

St. Thomas

Vasiliauskas Mečislovas (1877-1957)

Petras Vileišis (1851-1926)

Gerardas Žilinskas (1910-1968)