Technikos mokslų arba ekonomikos mokslų disertacijos

Technikos mokslų arba ekonomikos mokslų disertacijos, už kurias pripažintas matematikos daktaro bei matematikos habilituoto daktaro laipsnis

1963

Celestinas Paulauskas
Дискретный автоматический оптимизатор: [Diskretusis automatinis optimizatorius]. Maskva, 1963. … lap.
Disertacija: technikos mokslų kandidato
Apginta 1963 03 14 TSRS MA Automatikos ir telemechanikos institute
Mokslinis vadovas: techn. m. dr. prof. A.A. Feldbaum
Oponentai: …


1966

Vydūnas Šaltenis
Вопросы оптимизации в задаче развития сельских электрических сетей: [Kaimo elektros tinklų optimizavimo uždavinys]. Maskva, 1966. 164 lap.
Disertacija: technikos mokslų kandidato
Apginta 1966 04 08 G. Kržižanovskio energetikos institute
Mokslinis vadovas: techn. m. kand. J. Mockus
Oponentai: techn. m. dr. A.G. Zacharin, fiz.-mat. m. dr. V.S. Michalevič


1970

Gintautas Grigas
Некоторые вопросы блочного моделирования цифровых вычислительных машин: [Skaitmeninių skaičiavimo mašinų blokinis modeliavimas]. Vilnius, 1970. … lap.
Disertacija: technikos mokslų kandidato (05.252)
Apginta 1970 06 05 Kauno politechnikos institute
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. kand. V. Matulis
Oponentai: techn. m. dr. prof. Z.L. Rabinovič, techn. m. kand. doc. F.F. Atstopas


1972

Valdas Undzėnas
Разработка и исследование вычислительного устройства для сокращенного представления речевых образов дискретными параметрами: [Kalbos darinių sutrumpinto reiškimo diskrečiaisiais parametrais skaičiavimo įrangos projektavimas ir tyrimas]. Kaunas, 1972. 105 lap.
Disertacija: technikos mokslų kandidato (05.255)
Apginta 1972 05 26 Kauno politechnikos institute
Mokslinis vadovas: techn. m. dr. prof. P. Kemėšis
Oponentai: techn. m. dr.prof. A.M. Zajezdnyj, techn. m. kand. A. Motuza


1974

Vytautas Slivinskas
Моделирование обслуживания технической системы на ЦВМ: [Techninės sistemos aptarnavimo ESM modeliavimas]. Vilnius, 1974. … lap.
Disertacija: technikos mokslų kandidato (05.13.01)
Apginta 1974 03 22 Kauno politechnikos institute
Mokslinis vadovas: techn. m. kand. C. Paulauskas
Oponentai: techn. m. dr. E.P. Maslov, techn. m. k. F.V. Grigas


1976

Juozas Simonavičius
Методы расчета надежности логических элементов с учетом несущественных повреждений их компонентов, проявляющихся в виде функциональных отказов: [Loginių elementų patikimumo skaičiavimo metodai atsižvelgiant į komponenčių neesminius pažeidimus]. Vilnius, 1975. 148 lap.
Disertacija: technikos mokslų kandidato (05.13.11)
Apginta 1976 01 30 Kauno politechnikos institute
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. kand. K. Žukauskas
Oponentai: techn. m. dr. prof. A.I. Gubinskij, techn. m. kand. B. Stulpinas
Justinas Laurinskas
Исследование и разработка алгоритмических методов построения тестов логических схем: [Loginių schemų testų kūrimo algoritminių metodų projektavimas ir tyrimas ]. Kaunas, 1976. 149 lap.: lent., pav.
Disertacija: technikos mokslų kandidato (05.13.13)
Apginta 1976 04 16 Kauno politechnikos institute
Mokslinis vadovas: techn. m. kand. G. Grigas, techn. m. kand. B. Stulpinas
Oponentai: techn. m. dr. prof. A.I. Gubinskij, techn. m. kand. doc. G. Žintelis


1977

Rimvydas Antanas Lukoševičius
Минимизация веса цилиндрических оболочек из композитного материала при осевом сжатии и внешнем давлении: [Cilindrinių apvalkalų iš kompozitinės medžiagos svorio minimizavimas esant ašiniam spaudimui ir išoriniam slėgimui]. Ryga, 1977. 185 lap.: lent., pieš.
Disertacija: technikos mokslų kandidato (01.02.04)
Apginta 1977 06 17 Latvijos MA Polimerų mechanikos institute
Moksliniai vadovai: techn. m. dr. prof. G. Teters, techn. m. kand. R. Rikards
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. J.R. Lepik, fiz.-mat. m. kand. V.F. Gonca
Danutė Bagdonienė
Разработка и исследование системы планирования и организации работы мультипрограммой ЭВМ в процессах переработки информации: [Daugiaprogramės ESM darbo organizavimo sistemos informacijos apdorojimo procesuose projektavimas ir tyrimas]. Kijevas, 1977. 118 lap. + 7 priedai
Disertacija: technikos mokslų kandidato (05.13.06)
Apginta 1977 12 13 Ukrainos MA Kibernetikos institute
Mokslinis vadovas: fiz.mat. m. dr. prof. I.V. Sergijenko
Oponentai: techn. m. dr. N.G. Zaicev, fiz.-mat. m. kand. A.S. Stukalo


1978

Šarūnas Raudys
Статистическая классификация при существенно ограниченных выборках: [Statistinė klasifikacija ribotų imčių atveju]. Vilnius, 1978. 290 lap.
Disertacija: technikos mokslų daktaro (05.13.01)
Apginta 1978 06 23 Latvijos MA Elektronikos ir skaičiavimo technikos institute
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. vyr. m. bendr. S.A. Aivazian, techn. m. dr. prof. N.G. Zaguruiko, techn. m. dr. prof. L.A. Rastrigin


1981

Gediminas Šerkšnys
Исследование по оптимизации распределения однородных ресурсов: [Vienalyčių resursų paskirstymo optimizavimo tyrimas]. Kaunas, 1981. 119 lap.+ priedai.
Disertacija: technikos mokslų kandidato (05.13.01)
Apginta 1981 09 04 Kauno politechnikos institute
Mokslinis vadovas: techn. m. kand. vyr. m. bendr. M. Paulauskas
Oponentai: techn. m. dr. prof. J. Mockus, fiz.-mat. m. kand. doc. L. Kivistik
Rolandas Antanas Markevičius
Исследование структурных и реализационных характеристик и разработка систем машинной обработки графовой информации: [Grafinės informacijos mašininio apdorojimo sistemų struktūrinių ir realizavimo charakteristikų tyrimas ir projektavimas]. Kaunas, 1981. 136 lap.: lent., pieš.
Disertacija: technikos mokslų kandidato (05.13.11)
Apginta 1981 12 04 Kauno politechnikos institute
Mokslinis vadovas: techn. m. kand. G. Grigas
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. I.V. Romanovskij, techn. m. kand. doc. E. Karčiauskas


1983

Jonas Vytautas Daunoravičius
Структурно-статистическая модель и алгоритм распознавания письменных знаков: [Rašto ženklų struktūrinis-statistinis modelis ir atpažinimo algoritmas]. Kaunas, 1983. 154 lap.]
Disertacija: technikos mokslų kandidato (05.13.11)
Apginta 1983 04 15 Kauno politechnikos institute
Mokslinis vadovas: techn. m. kand. doc. A.K. Valužis
Oponentai: techn. m. dr. prof. A.L. Telksnys, techn. m. kand. V.V. Motl
Vytautas Kaminskas
Теория и методы оптимальной идентификации структуры и параметров динамических систем по дискретным наблюдениям: [Dinaminių sistemų struktūros ir parametrų optimalaus identifikavimo pagal diskrečiuosius stebėjimus teorija ir metodai]. Kaunas, 1983. 290 lap.+ 134 lap. pried.
Disertacija: technikos mokslų daktaro (05.13.11)
Apginta 1983 05 12 Leningrado Elektrotechnikos institute
Oponentai: techn. m. dr. prof. V.V. Solodovnikov, techn. m. dr. prof. R.M. Jusupov, techn. m. dr. prof. L.G. Jevlanov


1984

Valentinas Podviezko
Построение и анализ комплекса моделей вероятностного прогнозирования: [Tikimybinio prognozavimo modelių komplekso kūrimas ir analizė ]. Vilnius, 1984. 138 lap.: lent.
Disertacija: ekonomikos mokslų kandidato (08.00.13 )
Apginta 1984 05 28 TSRS MA Sisteminių tyrimų institute
Mokslinis vadovas: ekon. m. dr. prof. K. Antanavičius
Oponentai: ekon. m. dr. prof. J. Černiak, ekon. m. kand. V.L.Tombovcev
Gintautas Dzemyda
Анализ структуры оптимизационных задач как средство повышения эффективности оптимизации: [Optimizavimo uždavinių struktūros analizė siekiant optimizacijos efektyvumo]. Vilnius, 1984. 170 lap.: brėž., lent.
Disertacija: technikos mokslų kandidato (05.13.01)
Apginta 1984 12 14 Kauno politechnikos institute
Mokslinis vadovas: techn. m. dr. prof. J. Mockus
Oponentai: techn. m. dr. Š. Raudys, fiz.-mat. m. kand. V.I. Venec


1986

Ona Dulkytė
Методика расчета гидрогеологических параметров по данным откачек с применением ЭВМ: [Hidrogeologinių parametrų skaičiavimo metodika naudojant ESM]. Vilnius, 1985. 144 lap. + priedai
Disertacija: technikos mokslų kandidato (04.00.06)
Apginta 1986 01 15 Sąjunginiame vandens tiekimo, kanalizacijos, hidrotechninių įrenginių ir inžinerinės hidrogeologijos MTI
Moksliniai vadovai: geolog. mineral. m. dr. N.A. Ogilvi, fiz.-mat. m. kand. B. Kvedaras
Oponentai: techn. m. dr. prof. V.M. Šestakov, techn. m. kand. E.M. Chochlatov


1988

Virginija Šimonytė
Минимальная реализация и анализ непрерывных линейных систем на основе дискретных данных: [Tolydžių tiesinių sistemų analizė ir minimali realizacija panaudojant diskrečius duomenis]. Vilnius, 1987. 148 lap.: lent., brėž.
Disertacija: technikos mokslų kandidato (05.13.01)
Apginta 1988 01 15 Kauno politechnikos institute
Mokslinis vadovas: techn. m. kand. V. Slivinskas
Oponentai: techn. m. dr. prof. J. Jaaksoo, techn. m. kand. E. Sakalauskas


1989

Arvydas Survila
Многомерный анализ данных экологического мониторинга (на примере озер Литвы): [Ekologinio monitoringo duomenų daugiamatė analizė (Lietuvos ežerų pavyzdžiu)]. Vilnius, 1989. 100 lap. + priedai 43 lap.
Disertacija: technikos mokslų kandidato (11.00.11)
Apginta 1989 06 08 Visasąjunginiame vandens apsaugos mokslo tiriamajame institute
Mokslinis vadovas: techn. m. dr. V.B. Georgijevskij
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. V.I. Guravij, techn. m. kand. L.F. Serdiuckaja
Egidijus Ostaševičius (Ostašius)
Распознавание случайных процессов, описываемых пороговой моделью авторегрессии: [Atsitiktinių procesų, aprašomų slenkstiniu autoregresijos modeliu, atpažinimas]. Vilnius, 1989, 198 lap. + 11 lap. pried.
Disertacija: technikos mokslų kandidato (05.13.11)
Apginta 1989 06 30 Kauno politechnikos institute
Mokslinis vadovas: techn. m. dr. prof. A.L.Telksnys
Oponentai: techn. m. dr. prof. L.A. Rastrygin, techn. m. kand. doc. A.B. Čitavičius
Kęstutis Lašinskas
Разработка и исследование метода последовательной редукции для задач оптимального дискретного управления многошаговыми процессами: [Nuoseklios redukcijos metodas diskretaus daugiapakopių procesų valdymo uždaviniuose]. Vilnius, 1989. 146 lap.: brėž., lent.
Disertacija: technikos mokslų kandidato (05.13.01)
Apginta 1989 09 08 Kauno politechnikos institute
Mokslinis vadovas: techn. m. dr. A. Garliauskas
Oponentai: techn. m. dr. prof. A.D. Cvirkun, techn. m. kand. doc. K. Plukas


1990

Rimantas Jančauskas
Математическое моделирование динимики водных биологических макросистем при антропогенных воздействиях: [Vandens biologinių sistemų su antropogeniais veiksniais dinamikos matematinis modeliavimas]. Vilnius, 1990. 106 lap. + priedai.
Disertacija: technikos mokslų kandidato (11.00.11)
Apginta 1990 04 19 Charkovo visasąjunginiame vandens apsaugos mokslo tiriamajame institute
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. D. Švitra
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. V.I. Guravij, techn. m. kand. A. Rimkus


1991

Gintautas Palubinskas
Распознавание изображений с использованием их пространственных характеристик: [Vaizdų atpažinimas naudojantis erdvinėmis charakteristikomis]. Vilnius, 1981. 144 lap.: brėž., lent.
Disertacija: technikos mokslų kandidato (05.13.01)
Apginta 1991 03 08 Kauno politechnikos institute
Mokslinis vadovas: techn. m. dr. Š. Raudys
Oponentai: techn. m. dr. prof. A.A. Natan, techn. m. kand. S. Valteris