Vilniaus universiteto Tarybos

Vilniaus universiteto fakultetų Tarybos, kuriose matematikai
1948–1990 metais gynė disertacijas moksliniams laipsniams įgyti

Henrikas Jasiūnas, Vita Verikaitė


1944 m. vasarą pasitraukus vokiečiams pradėjo atsigauti 1943 m. uždarytas Vilniaus universitetas. Universitetas turėjo laikytis TSRS universitetų struktūros reikalavimų. Todėl VDU Matematikos–gamtos fakultetas, 1940 m. persikėlęs Vilnių, buvo reorganizuotas į tris fakultetus: Fizikos–matematikos, Gamtos mokslų ir Chemijos. Šių fakultetų tarybos buvo neskaitlingos, todėl buvo sudaryta Jungtinė Fizikos-matematikos, Gamtos mokslų ir Chemijos fakultetų taryba. Šitoje taryboje buvo leista ginti disertacijas moksliniams laipsniams įgyti.
Pirmosios tarybos sudėtis buvo tokia:

 1. doc. V. Chomskis (pirmininkas)
 2. doc. H. Horodničius (sekretorius)
 3. prof. Z. Žemaitis
 4. prof. dr. P. Slavėnas
 5. prof. P. Brazdžiūnas
 6. doc. A. Jucys
 7. doc. P. Katilius
 8. prof. dr. J. Matulis
 9. doc. E. Griškun
 10. doc. K. Daukšas
 11. prof. dr. K. Beliukas
 12. m. kand. V. Kaikaris
 13. prof. dr. J. Dagys
 14. prof. dr. T. Ivanauskas
 15. prof. S. Jankauskas
 16. prof. dr. M. Kaveckis
 17. prof. P. Snarskis
 18. prof. K. Šleževičius
 19. doc. M. Valiulis
 20. prof. dr. J. Dalinkevičius
 21. prof. A. Minkevičius
 22. partinės organizacijos atstovas.

Šitoje taryboje 1948 m. pirmąją fizikos-matematikos mokslų kandidatinę disertaciją gynė fizikas Alfonsas Misiūnas, o 1949 m. – mechanikas Borisas Voronkovas.
1950 m. pirmąją matematinę disertaciją gynė matematikas Vytautas Paulauskas. Jo disertacijos tema: „Liamė funkcijų integralinių lygčių sprendimas eilutėmis“. Disertantui oponavo prof. Z. Žemaitis, doc. P. Katilius ir doc. V. Mockus.
1950 m. fizikos–matematikos kandidatinę disertaciją „Trijų kūnų žvaigždinis uždavinys“ gynė B.I. Kaminskij. Jo oponentais buvo prof. P. Slavėnas, prof. Z. Žemaitis ir doc. B. Voronkovas.
Šiek tiek pakitusioje taryboje 1953 m. kandidatinę disertaciją „Apie analizinių funkcijų maksimalius modulius“ gynė matematikas Šlioma Strelicas. Jam oponavo f.-m. m. k. A. Naftalevičius, prof. dr. P. Slavėnas ir doc. J. Matulionis.
1956 m. atsiskyrus gamtininkams, buvo sudaryta Jungtinė Fizikos-matematikos ir Chemijos fakultetų taryba moksliniams laipsniams teikti.
1956 m. balandžio 5 d. protokole Nr. 1 pateikta tokia Tarybos sudėtis:

 1. doc. H. Horodničius (pirmininkas)
 2. doc. P. Katilius (sekretorius)
 3. prof. P. Brazdžiūnas
 4. prof. K. Daukšas
 5. doc. E. Griškun
 6. doc. L. Jasinskas
 7. prof. dr. A. Jucys
 8. doc. J. Kudaba
 9. prof. dr. J. Matulis
 10. doc. N. Ragotienė
 11. prof. dr. P. Slavėnas
 12. doc. B. Voronkovas
 13. prof. Z. Žemaitis

Iš Tarybos pasitraukus N. Ragotienei, į ją buvo įtrauktas f.-m. m. kandidatas J. Kubilius ir ch. m. kandidatai R. Pajeda ir P. Buckus.

1958 m. Jungtinė Fizikos–matematikos ir Chemijos fakultetų moksliniams laipsniams teikti Taryba buvo reorganizuota. Ją sudarė:

 1. prof. P. Slavėnas (pirmininkas)
 2. ch. m. k. L. Jasinskas (pirmininko pavaduotojas)
 3. f.-m.m.k. V. Kybartas (sekretorius)
 4. prof. P. Brazdžiūnas
 5. prof. K. Daukšas
 6. doc. H. Horodničius
 7. prof. Z. Žemaitis
 8. doc. V. Kaikaris
 9. f.-m.m.k. J. Kubilius
 10. m. k. J. Kudaba
 11. prof. dr. J. Matulis
 12. doc. A. Misiūnas
 13. doc. B. Voronkovas
 14. akad. A. Purėnas
 15. doc. P. Katilius
 16. prof. dr. A. Jucys
 17. prof. J. Janickis
 18. prof. K. Baršauskas
 19. doc. K. Grincevičius
 20. drg. Uftiužaninov
 21. doc. P. Buckus
 22. partinės organizacijos atstovas.

1960 m. pradžioje TSRS Aukštojo ir specialaus vidurinio mokslo ministro įsakymu Jungtinė taryba buvo patvirtinta įtraukus į ją f.-m.m. kandidatus V. Statulevičių ir V. Šugurovą, ch. m. kandidatus E. Jasinskienę ir L. Simonavičių, o drg. Uftiužaninov iš Tarybos buvo išbrauktas.
Fizikos–matematikos ir Chemijos fakultetų moksliniams laipsniams teikti Taryba kadencijos pabaigoje – 1965 m.buvo tokios sudėties:

 1. prof. dr. P. Slavėnas (pirmininkas)
 2. ch.m.k. L. Simonavičius (pirmininko pavaduotojas)
 3. f.-m.m.k. V. Kybartas (sekretorius)
 4. prof. P. Brazdžiūnas
 5. doc. P. Buckus
 6. prof. K. Daukšas
 7. doc. K. Grincevičius
 8. doc. H. Horodničius
 9. prof. dr. J. Janickis
 10. prof. dr. A. Jucys
 11. doc. V. Kaikaris
 12. doc.P. Katilius
 13. prof. dr. J. Kubilius
 14. doc. J. Kudaba
 15. prof. dr. J. Matulis
 16. doc. A. Misiūnas
 17. doc. V. Šugurovas
 18. dr. J. Požela
 19. f.-m.m.k. V. Statulevičius
 20. doc. J. Viščakas
 21. doc. B. Voronkovas
 22. prof. Z. Žemaitis
 23. partinės organizacijos atstovas.

Taryboje 1956–1965 m. kandidatines disertacijas apgynė Lietuvos matematikai: A. Dreimanas, V. Kabaila, R. Uždavinys, A. Raudeliūnas, A. Tempelmanas, A.K. Bulota, B. Grigelionis, B. Riauba, P. Survila, E. Vilkas, A. Aleškevičienė, A.A. Mitalauskas, J. Vaitkevičius, P. Vaškas, L.A. Vilkauskas, A.J. Bikelis, E. Gečiauskas, Z. Juškys ir J. Urbelis.
Disertacijas, parengtas kitose TSRS respublikose gynė: M.B. Barban, J.V. Romanovskij, V.F. Pisarenko, M.A. Kraplin, A.P. Chusu, M.M. Tian, P.I. Vasiljev, B.Z. Moroz, O.M. Fomenko ir L.A. Petrosian.

1965 m. atsiskyrė chemikai, Fizikos–matematikos fakultetas buvo reorganizuotas į Fizikos fakultetą ir Matematikos–mechanikos fakultetą. Buvo sudaryta Jungtinė Fizikos ir Matematikos–mechanikos fakultetų taryba moksliniams laipsniams teikti. Pirmasis posėdis įvyko 1966 m. vasario 15 d. Tarybos sudėtis buvo tokia:

 1. prof. dr. P. Slavėnas (pirmininkas)
 2. doc. A. Raudeliūnas (pirmininko pavaduotojas)
 3. doc. H. Horodničius (sekretorius)
 4. prof. P. Brazdžiūnas
 5. doc. dr. K. Grincevičius
 6. prof. dr. A. Jucys
 7. doc. P. Katilius
 8. prof. dr. J. Kubilius
 9. doc. A. Naftalevičius
 10. dr. J. Požela
 11. prof. dr. J.V. Prochorovas
 12. prof. A. Puodžiukynas
 13. doc. V. Statulevičius
 14. prof. dr. B. Styra
 15. doc. V. Šugurovas
 16. doc. J. Viščakas
 17. prof. Z. Žemaitis
 18. f.-m. m. k. V. Kybartas – partinės organizacijos atstovas

Ši Taryba funkcionavo su nežymiais pakeitimais iki 1972 m. Kadencijos pabaigoje Tarybos sudėtis buvo tokia:

 1. prof. P. Katilius (pirmininkas)
 2. doc. V. Kybartas (pirmininko pavaduotojas)
 3. doc. A. Raudeliūnas (pirmininko pavaduotojas)
 4. doc. H. Horodničius (sekretorius)
 5. prof. dr. A. Bandzaitis
 6. prof. P. Brazdžiūnas
 7. prof. dr. V. Bliznikas
 8. prof. dr. A. Bolotinas
 9. prof. dr. J. Viščakas
 10. prof. dr. B. Grigelionis
 11. prof. dr. K. Grincevičius
 12. prof. dr. J. Kubilius
 13. prof. dr. A. Naftalevičius
 14. prof. dr. J. Požela
 15. prof. dr. P. Slavėnas
 16. prof. dr. V. Statulevičius
 17. prof. dr. B. Styra
 18. prof. dr. Š. Strelicas
 19. prof. dr. V. Šugurovas
 20. prof. dr. A. Jucys
 21. partinės organizacijos atstovas
 22. profsąjungos organizacijos atstovas.

1966–1972 m. m. Taryboje fizikos–matematikos daktaro disertacijas apgynė: V. Statulevičius, B. Grigelionis ir V. Bliznikas.
Kandidato disertacijas apgynė: D. Petruškevičiūtė, N. Kalinauskaitė, A. Miškelevičius, P. Rumšas, G. Aleškevičius, V. Liutikas, A. Jonušauskas, J. Mačys, A. Nagelė, V. Bistrickas, I. Jačiauskas, A. Krikščiūnaitė, J. Kisielius, J. Šinkūnas, V. Tėvelis, R. Vosylius, Vyg. Paulauskas, A. Bakštys, J. Sapagovas, V. Merkys, L. Saulis, E. Dagienė, Z. Lupeikis, A. Šeputis, V. Pipiras, V. Padervinskas, A.J. Morkeliūnas, D. Surgailis, D. Sūdžiūtė, R.D. Cibulskytė, R.A. Sliesoraitienė, L. Navickaitė, E. Misevičius, L. Stiklakytė, B.V. Chmelevskis, I. Bliznikienė, A. Gylys, R. Bentkus, B. Kaminskienė ir E. Neniškytė.
Disertantai iš kitų TSRS respublikų: I. Kalnin, J. Kučkarov, S.M. Sadikova, A.A. Korbut, V.P. Popov, V.A. Petrov, N.S. Nasekovskaja, L.P. Usolcev, R.P. Chackevič, A.M. Žabik, V.S. Lisniak, A.N. Liapunov, E.A. Arutiunian, V.G. Abdrachmanov, L.J. Trušina ir N.M. Timofejev.

1972 m. buvo sudaryta Matematikos-mechanikos fakulteto Taryba moksliniams laipsniams teikti. Pirmasis Tarybos posėdis įvyko 1972 m. birželio 6 d. Tarybos sudėtis buvo tokia:

 1. prof. P. Katilius (pirmininkas)
 2. doc. A. Raudeliūnas (pirmininko pavaduotojas)
 3. doc. P. Golokvosčius (sekretorius)
 4. prof. dr. A. Bandzaitis
 5. prof. dr. V. Bliznikas
 6. prof. dr. B. Grigelionis
 7. prof. dr. K. Grincevičius
 8. prof. dr. J. Kubilius
 9. doc. A. Matuzevičius
 10. prof. techn. dr. J. Mockus
 11. prof. dr. A. Naftalevičius
 12. prof. dr. V. Statulevičius
 13. prof. dr. Š. Strelicas
 14. techn. dr. L. Telksnys
 15. doc. A. Miškelevičius (partinės organizacijos atstovas).
 16. doc. F. Mišeikis (profsąjungos org. atstovas)

A. Naftalevičiui ir Š. Strelicui išvykus į užsienį, iki Tarybos kadencijos pabaigos buvo 14 narių.
Taryboje daktaro disertacijas apgynė A.J. Bikelis, E. Vilkas ir A. Tempelmanas.
Kandidatines disertacijas apgynė: S. Vakrinienė, R. Merkytė, G. Misevičius, S. Čirba, S. Grigelionis, I. Medvedevaitė, J. Banys, S.N. Kligienė, R. Lapinskas, F. Mišeikis, Z. Navickas, A. Karoblis, S. Skėrus, E. Manstavičius, P. Vaitkus, V. Mackevičius, J. Degutis, R.J. Kudžma, A.O. Pekarskienė, Č. Šimelis, V. Čiočys, A. Apynis, E. Senkienė, A.P. Matuliauskas, A. Katkauskaitė, H. Pragarauskas, S. Steišūnas, H. Jasiūnas, A. Žemaitis, M. Maknys ir S. Žiaukienė.
Iš kitų TSRS respublikų kandidatines disertacijas apgynė: G.L. Svešnikova, V.M. Ovčinikov, S.S. Chodžabagian, K.I. Satybaldina, B.P. Komrakov, G.S. Polšča, V.A. Truppov ir T.P. Funtikova.

Specializuotoji taryba D 061.01.06. 1976 m. TSRS Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija patvirtino Vilniaus universiteto Specializuotą Tarybą. Tarybos specializacija – tikimybių teorija ir matematinė statistika – 01.01.05. Pirmasis Tarybos posėdis įvyko 1976 m. lapkričio 4 d., o disertacijas pradėta ginti 1976 m. gruodžio 21 d.

I-oji Tarybos sudėtis:

 1. prof. dr. J. Kubilius (pirmininkas)
 2. prof. dr. A.J. Bikelis (pirmininko pavaduotojas)
 3. doc. V. Paulauskas (partinės organizacijos atstovas)
 4. doc. J. Kruopis (profsąjungos organizacijos atstovas)
 5. doc. F. Mišeikis (tarybos sekretorius)
 6. prof. dr. B. Grigelionis
 7. prof. dr. M.P. Jeršovas
 8. prof. dr. V.M. Zolotariovas
 9. prof. dr. V. Statulevičius
 10. prof. dr. E. Vilkas
 11. prof. techn. dr. L. Telksnys.

1979 m. doc. F. Mišeikį pakeitė doc. P. Vaitkus, o M.P. Jeršovą – prof. dr. N.V. Krylovas. 1982 m. iš Tarybos L. Telksniui pasitraukus, jo poziciją užėmė prof. dr. Vyg. Paulauskas, o partinės organizacijos atstovu tapo doc. G. Misevičius.
Tarybos sudėtis kadencijos metu kito.

Kadencijos pabaigoje 1990 m. gruodžio 31 d. Tarybos sudėtis buvo tokia:

 1. prof. dr. J. Kubilius (pirmininkas)
 2. prof. dr. V. Paulauskas (pirmininko pavaduotojas)
 3. doc. G. Misevičius (partinės organizacijos atstovas)
 4. doc. J. Kruopis (profsąjungos organizacijos atstovas)
 5. doc. P. Vaitkus (sekretorius)
 6. prof. dr. R. Bentkus
 7. prof. dr. A.J. Bikelis
 8. prof. dr. B. Grigelionis
 9. prof. dr. V.M. Zolotariovas
 10. prof. dr. V.F. Kolčinas
 11. prof. dr. N.V. Krylovas
 12. prof. dr. V. Mackevičius
 13. vyr. m. bendr. dr. R. Mikulevičius
 14. vyr. m. bendr. dr. H. Pragarauskas
 15. prof. dr. V. Statulevičius
 16. vyr. m. bendr. dr. D. Surgailis.

Taryboje apgynė fizikos–matematikos daktaro disertacijas: Vyg. Paulauskas, D. Surgailis, H. Pragarauskas, R. Bentkus, V.K. Bentkus, R. Mikulevičius, L. Saulis, V. Mackevičius ir A. Laurinčikas.
Iš kitų TSRS respublikų: I.N. Volodin, S.E. Kuznecov, B.L. Rozovskij, J.M. Suchov, G.M. Feldman, P.M. Blecher, B.J. Levit, J.N. Blagoveščenskij, M.Š. Goldštein, I.V. Jevstignejev, V.V. Rykov, J.P. Lumelskij, B.S. Nachapetian,, A.D. Benediktov ir O.A. Glonti.
Fizikos–matematikos kandidato disertacijas apgynė: A. Baltrūnas, R. Banys, R. Morkvėnas, A. Grincevičius, E. Stankus, L. Griniuvienė, R. Rudzkis, R. Skrabutėnas, P. Gudynas, R. Mikulevičius, R. Januškevičius, V. Naudžiūnienė, V. Bagdonavičius, R.P. Gylys, E. Tinfavičius, J. Dubinskaitė, J.K. Sunklodas, V. Bernotas, O. Januškevičienė, Z. Kryžius, A.E. Plikusas, K. Kubilius, G. Stepanauskas, R. Račkauskas, D. Krapavickaitė, E. Žalys, V. Gaigalaitė, V. Bikelienė, Š. Jakševičius, A. Kazbaras, P. Rupšys, V. Sakalauskas, R. Eidukevičius, K. Dučinskas, A. Mačiulis, J. Milaševičius, A. Baltėnas, J. Jaura, B.A. Kryžienė, G. Melničenko, L. Giraitis, A. Basalykas, V. Svetulevičienė, R. Norvaiša, A. Savičevas, V. Stakėnas, V. Kazakevičius, J. Augutis, N. Kosareva, G. Bakštys, S. Čepulėnas, A. Žalys, A. Astrauskas, V.V. Statulevičius, V. Čekanavičius, R. Maliukevičius, D. Jakimavičius, D. Juknevičienė, K. Liubinskas, E. Garonas, J.A. Aksomaitis, J. Šiaulys, I. Orlovas, A. Šulmanas, R. Zitikis, V. Grabauskas, G. Bareikis, R. Leipus ir M. Bloznelis.

Iš kitų TSRS respublikų: N.M. Zujev, B.S. Nachapetian, M.N. Nikolajev, E.B. Roos, N.V. Elbakidzė, B.N. Ginzburg, E.A. Fainberg, T. Kollo, V.N. Kobzev, N.V. Grigorevskij, I.S. Šiganov, V.M. Gercik, J.V. Malinkovskij, Ch.Ch. Usmanov, M.A. Šašiašvili, G.S. Sukiasian, R.A. Čeišvili, G.I. Mirzašvili, M.T. Saksonov, A.M. Parring, N.I. Garbunov, S.T. Mkrtčian, L.J. Vostrikova, M.G. Manija, D.I. Tveritinov, A.N. Dudin, N.V. Lazakovič, F.G. Gabbasov, I.V. Pavlov, S.V. Simuškin, S.A. Elošvili, R.N. Čitčian, K.K. Ibragim, A. Aissani, A.J. Kreinin, S.A. Melnik, L.N. Puškin, E.I. Trofimov, J.S. Chochlov, J.V. Melenec, L.G. Džamburija, T. El-Būti, V.A. Morozov, V. Neimanis (mokslinis vadovas iš Lietuvos), A.A. Novikov, L.Š. Vorobjov, Z.A. Ergemlidzė, G.V. Sragovič, I.K. Traat, V.I. Maliugin, E.G. Parsadanišvili, M.L. Klepcina, I.L. Legostajeva, P.M. Lappo, N.V. Neustrojev, E.V. Kulinskaja, D.V. Sinkevič, J.K. Ustinov, I.I. Chomičkov, K.A. Piarna, R.N. Tevzadzė, E.A. Kovaliov, K.V. Gasparian, M.V. Talachadzė, L.L. Branickaja, M.M. Rozov, N.V. Luneva, R.N. Šamsijev, S.V. Archipov, N.N. Demeš, V.V. Pardžanadzė, J.J. Faktorovič, V.P. Kurienok, A.G. Medvedev, E.. Chalaf, G.A. Šaršunova Chodareva ir A.J. Volodin.
Šioje Taryboje fizikos–matematikos kandidato disertacijas taip pat apgynė Z. Antoševskij iš Lenkijos, o A. Kovač ir D. Pap iš Vengrijos. Jų moksliniai vadovai buvo Lietuvos matematikai.
Kitose TSRS respublikose rengtos disertacijos ir gintos Vilniaus universiteto tarybose pasiskirstę pagal miestus taip: Maskva – 25, Minskas – 21, Tbilisi – 14, Leningradas – 9, Kazanė – 9, Jerevanas – 8, Tartu – 4, Taškentas – 3, Rostovas prie Dono – 3, Vladimiras – 3, Kaliningradas – 3, Charkovas 2, Kalininas – 2; Kišiniovas, Ryga, Smolenskas, Kijevas, Irkutskas, Talinas, Dušanbė, Doneckas, Tomskas, Gomelis ir Permė – po 1.