Matematikų disertacijos 1949 -1959

1949

Borisas Voronkovas
Trijų kūnų problemos žvaigždinis atvejis. Vilnius, 1949. 99 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato
Apginta 1949 06 20 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. P. Slavėnas
Oponentai: prof. Z. Žemaitis, fiz.-mat. m. kand. doc. A. Jucys, doc. V. Mockus


1950

Vytautas Paulauskas
Liamė funkcijų integralinių lygčių sprendimas eilutėmis. Vilnius, 1949. 92 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato
Apginta 1950 10 26 Vilniaus universitete  
Oponentai: prof. Z. Žemaitis, fiz.-mat. kand. doc. P. Katilius, doc. V. Mockus


1951

Jonas Kubilius
Некоторые исследования по геометрии простых чисел: [ Pirminių skaičių geometrijos tyrimai]. Leningradas, 1951. 119 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato
Apginta 1951 06 21 Leningrado universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. J.V. Linnik
Oponentas: fiz.-mat. m. dr. prof. B.A. Venkov


1952

Aronas Naftalevičius
Некоторые вопросы интерполирования мероморфных функций: [Meromorfinių funkcijų interpoliavimo klausimai]. Maskva, 1951. 71 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato
Apginta 1952 04 07 Maskvos universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. A. I. Markuševič  


1953

Šlioma Strelicas
Apie analizinių funkcijų maksimalius modulius. Vilnius, 1952. 62 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato
Apginta 1953 10 06 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. Z. Žemaitis  


1955

Kleopas Grincevičius
О гиперкомплексе прямых в четырехмерном проективном пространстве: [Tiesių hiperkompleksai keturmatėje projektyvinėje erdvėje]. Maskva, 1955. 59 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (01.006)
Apginta 1955 07 01 Maskvos universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. S.P. Finikov  


1956

Česlovas Masaitis
The Complement of a Dendrite in Compactified Three-Space: [Dendrito papildinys kompaktiškoje trijų matavimų erdvėje]. Tenesis,   1956. … p.
Disertacija: filosofijos daktaro (matematika)
Apginta 1956 m. Tenesio universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. Orvil Gudvin Harold  


1957

R. Bačelis
Об аналитических решениях дифференциальных уравнений в частных производных третьего порядка: [Diferencialinių lygčių su trečios eilės dalinėmis išvestinėmis analiziniai sprendiniai]. Maskva, 1956. 42 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato
Apginta 1957 11 01 Maskvos universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. S.L. Sobolev  
Jonas Kubilius
Некоторые исследования по вероятностной теории чисел: [Tikimybinės skaičių teorijos tyrimai]. Vilnius, 1956. 126 lap.           
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų daktaro
Apginta 1957 11 21 TSRS MA V.A. Steklovo matematikos institute  
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. J.V. Linnik, fiz.-mat. m. dr. prof. B.V. Gnedenko, fiz.-mat. m. dr. prof. J.V. Prochorov
Algirdas Matuzevičius
Секущие поверхности двукратных расслоений: [Dvigubų išsluoksniavimų kertamieji paviršiai]. Maskva, 1957. 45 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato
Apginta 1957 12 20 Maskvos universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. P.S. Aleksandrov, fiz.-mat. m. dr. prof. V.G. Boltianskij
Oponentai: …  


1959

Vytautas Statulevičius
Локальные предельные теоремы для неоднородных цепей Маркова: [Nehomogeninių Markovo grandinių lokalinės ribinės teoremos]. Nenurodyta vieta ir metai. 138 lap.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato
Apginta 1959 03 19 Leningrado universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. J.V. Linnik