Informatikų disertacijos 2010 –

2010

Sergėjus Ivanikovas
Lygiagrečių skaičiavimų taikymo daugiamačiams duomenims vizualizuoti problemos: [The problems of parallel computing in multidimensional data visualization]. Vilnius, MII, 2009, 104 p.: brež., pav.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P, sistemų teorija)
Apginta 2010 01 20 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. G. Dzemyda
Oponentai: dr. O. Kurasova. prof. dr. D. Navakauskas  
Justas Kranauskas
Person identification by face and iris: [Asmens identifikavimas pagal veidą ir akies rainelę]. Vilnius, 2010, 114 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2010 02 11 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. A. Bastys
Oponentai: doc. dr. J.G. Punys, doc. dr. R. Vaicekauskas  
Daiva Šveikauskienė
Lietuvių kalbos sakinių automatinė sintaksinė analizė: [Automatic syntactic analysis of the Lithuanian sentences]. Vilnius, 2007, 169, [1] p. : schem., lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P, dirbtinis intelektas)
Apginta 2010 02 23 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. L. Telksnys
Oponentai: doc. dr. R. Kulvietienė, doc. dr. A. Utka  
Adomas Birštunas
Sequent calculi with an efficient loop-check for BDI logics: [Sekvenciniai skaičiavimai BDI logikoms su efektyvia ciklų paieška]. Vilnius, 2010, 116 p.: lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2010 02 23 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: doc. habil. dr. R. Pliuškevičius
Oponentai: prof. habil. dr. H. Pranevičius, doc. dr. Leonas Norgėla  
Indrė Žliobaitė
Adaptive training set formation: [ Adaptyvus mokymo imties formatavimas]. Vilnius, 2010, 234 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2010 04 01 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Š. Raudys
Oponentai: doc. dr. P. Vaitkus, doc. dr. M. Tamošiūnaitė  
Vaidas Giedrimas
Komponentinių programų sistemų generavimo metodas: [The component-based software generation method]. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 171 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2010 05 05 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: doc. dr. A. Lupeikienė
Oponentai: prof. dr. R. Baronas, dr. O. Kurasova  
Agnė Paulauskaitė-Tarasevičienė
Sistemų su kintančiomis struktūromis modeliavimas agregatiniu metodu: [Modelling of variable structure systems using aggregate method]. Kaunas, 2010, 119 p.: iliustr
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2010 05 26 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. H. Pranevičius
Oponentai: prof. habil. dr. R. Barauskas, prof. habil. dr. G. Dzemyda  
Vidmantas Rimavičius
Skirtingos skiriamosios gebos baigtinių elementų modelių sintezė ir apjungimas: [Synthesis and coupling of finite element models of different resolution levels]. Kaunas, 2010, 120 p.:iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2010 05 26 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. R. Barauskas
Oponentai: doc. dr. R. Gaidys, prof. habil. dr. F. Ivanauskas  
Inga Žutautaitė-Šeputienė
Nestacionarių procesų modelių parametrų vertinimas Bajeso metodu: [Parameters estimation of non-stationary processes models using Bayesian approach]. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2010, 104 p.: lent., diagr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2010 06 21 Vytauto Didžiojo universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. J. Augutis
Oponentai: prof. habil. dr. F. Ivanauskas, dr. V. Kopustinskas  
Tomas Anbinderis
Kai kurių lietuvių kalbos teksto kirčiavimo aspektų matematinis modeliavimas: [Mathematical modelling of some aspects of stressing a Lithuanian text]. Vilnius, 2010, 160 p.: lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2010 06 28 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: dr. P. Kasparaitis
Oponentai: prof. dr. E. Bareiša, doc. dr. R. Vaicekauskas  
Rasa Karbauskaitė
Daugiamačių duomenų vizualizavimo metodų, išlaikančių lokalią struktūrą, analizė: [Analysis of multidimensional data visualization methods that preserve the local structure]. Vilnius: MII, 2010, 168 p.: lent., iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2010 09 28 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. G. Dzemyda
Oponentai: prof. habil. dr. M. Sapagovas, prof. habil. dr. R. Simutis  
Virginijus Marcinkevičius
Netiesinės daugiamačių duomenų projekcijos metodų savybių tyrimas ir funkcionalumo gerinimas: [Investigation and functionality improvement of nonlinear multidimensional data projection methods]. Vilnius: MII, 105 p.: lent., iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2010 09 28 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. G. Dzemyda
Oponentai: prof. habil. dr. M.Sapagovas, prof. habil. dr. R. Šeinauskas  
Remigijus Paulavičius
Globalusis optimizavimas su simpleksiniais posričiais: [Global optimization with simplicial partitions]. Vilnius: MII, 2010, 120 p.: lent., iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2010 09 29 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: dr. J. Žilinskas
Oponentai: prof. dr. R. Baronas, prof. habil. dr. L. Sakalauskas  
Jūratė Skūpienė
Evalution of algorithm-code complexes in informatics contests: [Algoritmų ir juos realizuojančių programų vertinimas informatikos varžybose]. Vilnius: MII, 2010, 158 p.: lent., iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2010 11 10 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Žilinskas
Oponentai: prof. habil. dr. A. Kaklauskas, doc. dr. R. Vaicekauskas  
Andrej Kisel
Person identification by fingerprints and voice: [Asmens identifikavimas pagal pirštų atspaudus ir balsą]. Vilnius, VU, 2010, 100 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2010 12 20 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. A. Bastys
Oponentai: doc. dr. A. Štikonas, prof. dr. V. Kleiza  
Aušra Vidugirienė
Vairo pasukimo kampo ir pagreičio signalų prognozavimas: [Steering and acceleration signal prediction]. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2010, 106 p., iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2010 12 22 Vytauto Didžiojo universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. M. Tamošiūnaitė
Oponentai: prof. habil. dr. R. Simutis, doc. dr. G. Raškinis  


2011

Ingrida Steponavičė
Algorithms for uniform distribution of solutions over Pareto set, and their applications in risk management : [Tolygaus sprendinių išdėstymo Pareto aibėje algoritmai ir jų taikymai rizikos valdyme]. Kaunas: VDU leidykla, 2010, 124 p., iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2011 01 12 Vytauto Didžiojo universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Žilinskas
Oponentas: prof. habil. dr. J. Mockus  
Jurgita Kapočiūtė-Dzikienė
Adaptyvaus agento aplinkos ir tikslo modelių indukcija deterministinėje aplinkoje: [Induction of environment and goal models by an adaptive agent in deterministic environment]. Kaunas: VDU leidykla, 122 p., iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2011 01 24 Vytauto Didžiojo universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. G. Raškinis
Oponentai: prof. habil. dr. H. Pranevičius, prof. habil. dr. L. Telksnys  
Giedrius Norkevičius
Garsų trukmių modelių kūrimo metodas, naudojant didelės apimties daugelio kalbėtojų garsyną: [Method for creating phone duration models using very large multi-speaker automatically annotated speech corpus]. Kaunas: VDU leidykla, 2010, 120 p., iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2011 01 24 Vytauto Didžiojo universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. G. Raškinis
Oponentas: prof. habil. dr. L. Telksnys  
Algiment Aleksa
Dinaminė vizualinė kriptografija – metodas ir algoritminė realizacija: [Dynamic visual cryptography – the method and algorithmic implementation]. Kaunas, 2011, 101 p., iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2011 02 25 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. M.K. Ragulskis
Oponentas: prof. habil. dr. R. Čiegis  
Audrius Varoneckas
Hibridinis RR intervalų sekų modelis miego stadijoms atpažinti: [Hybrid model of RR interval sequences for sleep stages recognition]. Kaunas: VDU leidykla, 2011, 123 p., iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2011 03 15 Vytauto Didžiojo universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Žilinskas
Oponentai:  
Darius Dilijonas
Aptarnavimo sistemų pelningumo tyrimai, realaus laiko sprendimų priėmimui, taikant intelektines sistemas: [ Services systems profitability research for real-time decision support using intelligent systems]. Vilnius, 2011, 261 p., iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2011 05 03 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. V. Sakalauskas
Oponentas: prof. dr. R. Butleris  
Ruslanas Vitiutinas
Model driven development of plug-ins for UML based modeling tools : [Modeliavimu grindžiamo UML įrankių įskiepių kūrimo metodika ir jos realizavimas]. Kaunas: VDU leidykla, 2011, 110 p., iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2011 05 23 Vytauto Didžiojo universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. L. Telksnys
Oponentas: doc. dr. A. Deveikis  
Alma Molytė
Vektorių kvantavimo metodų jungimo su daugiamatėmis skalėmis analizė: [Investigation of combinations of vector quantization methods with multidimensional scaling]. Vilnius, 2011, 123 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2011 06 29 VU Matematikos ir informatikos institute
Moksliniai vadovai: dr. O. Kurasova, prof. habil. dr. V. Šaltenis
Oponentas: prof. habil. dr. G. Dzemyda, prof. dr. D. Navakauskas  
Karolis Petrauskas
Kompiuterinis sudėtinės geometrijos biojutiklių modeliavimas: [Computational modelling of biosensors of complex geometry]. Vilnius, 2011, 110 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2011 06 30 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. R. Baronas
Oponentai: prof. habil. dr. R. Simutis, doc. dr. R. Vaicekauskas
Evelina Gaidamauskaitė
Computational modeling of complex reactions kinetics in biosensors [Kompiuterinis daugiapakopių reakcijų kinetikos biojutikliuose modeliavimas]. Vilnius, 2011, 125 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2011 11 11 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. R. Baronas
Oponentai: prof. habil. dr. R. Simutis, prof. habil. dr. A. Žilinskas


2012

Valdas Jasaitis
Computer modeling of self-ordered fronts under oscillating zero-mean forces [Savaiminių frontų osciliuojančiuose nuliniuose laukuose kompiuterinis modeliavimas]. Vilnius, 2012.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2012 01 24 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. F. Ivanauskas, konsultantas doc. dr. R. Bakanas
Oponentai: prof. dr. V. Kleiza, prof. dr. A. Štikonas
Linas Ablonskis
Method for automated configuration of a program code generator [Programos kodo generatoriaus automatizuoto konfigūravimo metodas]. Kaunas, 2012, 248 p.: lent., schemos
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2012 03 11 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. L. Nemuraitė
Oponentai: prof. dr. A. Čaplinskas, prof. habil. dr. V. Štuikys
Kristina Lukoševičiūtė
Chaotinių procesų rekonstravimo bei algebrinių sekų modeliai laiko eilučių prognozavime [Chaotic embedding and algebraic models for time series forecasting ]. Kaunas, 2012, 126 p.: diagr., lent. iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2012 03 30 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. M.K. Ragulskis
Oponentai: prof. habil. dr. G. Kulvietis, prof. dr. J. Valantinas
Liudvikas Kaklauskas
Fraktalinių procesų kompiuterių tinkluose stebėsenos ir valdymo metodų tyrimas [Study and application of methods of fractal processes monitoring in computer networks]. Vilnius, 2012, 175 p.: lent., brėž.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2012 06 27 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. L. Sakalauskas
Oponentai: doc. dr. I. Belovas, prof. dr. D. Navakauskas
Lijana Stabingienė
Vaizdų analizė naudojant Bajeso diskriminantines funkcijas [Image analysis using Bayes discriminant functions]. Vilnius, 2012, 117 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2012 09 12 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. dr. K. Dučinskas
Oponentai:
Povilas Daniušis
Feature extraction via dependence structure optimization [Požymių išskyrimas optimizuojant priklausomumo struktūrą]. Vilnius, 2012, 88 p.: diagr., lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2012 09 18 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. P. Vaitkus
Oponentai: prof. habil. dr. A. Žilinskas, prof. dr. D. Navakauskas
Laura Savičienė
Modeling and visualization of norm violation in decision support for aircraft approach/departure [Norminių taisyklių pažeidimo modeliavimo ir vizualizavimo tyrimas sprendimų paramai lėktuvo kilimo ir tūpimo fazėse]. Vilnius, 2013, 145 p.: iliustr., diagr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2012 12 20 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. V. Čyras
Oponentai: prof. dr. D. Dzemydienė, prof. dr. O. Vasilecas


2013

Vidas Daudaravičius
Collocation segmentation for text chunking [Teksto skaidymas pastoviųjų junginių segmentais]. Kaunas, 2013, 76 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2013 01 31 Vytauto Didžiojo universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. M. Tamošiūnaitė
Oponentai: doc. dr. V.E. Rudžionis, doc. dr. V. Kalėdaitė
Evaldas Vaičiukynas
Hybrid pattern recognition techniques for laryngeal pathology detection [Hibridiniai atpažinimo metodai gerklų patologijos identifikavimui]. Kaunas, 2013, 110 p.: iliustr., diagr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2013 06 07 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Verikas
Oponentai: prof. habil. dr. G. Dzemyda, prof. dr. A. Misevičius
Algirdas Lančinskas
Atsitiktinės paieškos globaliojo optimizavimo algoritmų lygiagretinimas [Parallelization of random search global optimization algorithms]. Vilnius, 2013, 93 p.: lent., diagr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2013 06 11 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. dr. J. Žilinskas
Oponentai: prof. dr. E. Bareiša, doc. dr. O. Kurasova
Kęstutis Lukšys
Matricinio laipsnio šifras ir jo analizė [Matrix power cipher and its analysis]. Kaunas, 2013, 93 p.: lent., schemos.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2013 06 13 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. E. Sakalauskas
Oponentai: prof. dr. E. Kazanavičius, prof. dr. G. Stepanauskas
Paulius Danėnas
Support vector machines based classifiers in intelligent decision support system for credit risk evaluation [Atraminių vektorių mašinomis grindžiami klasifikavimo metodai intelektualioje sprendimų paramos sistemoje kredito rizikos vertinimui]. Kaunas. 2013, 234 p.: lent., diagr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2013 06 17 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. G. Garšva
Oponentai: prof. habil. dr. F. Ivanauskas, prof. habil. dr. A.V. Rutkauskas
Jurij Tekutov
Dalykinės srities žinių turinio atnaujinimo valdymo informacinių sąveikų pagrindu modelis [Model of domain knowledge content updating based on management information interactions]. Vilnius, 2013, 177 p.: lent., diagr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2013 06 26 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. S. Gudas
Oponentai: prof. habil. dr. G. Kulvietis, prof. dr. L. Nemuraitė
Dainius Šimelevičius
Kompiuterinis sudėtingų biokatalizės procesų biojutikliuose modeliavimas [Computational modelling of complex biocatalytic processes in biosensors]. Vilnius, 2013, 110 p.: diagr., lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2013 06 28 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. R. Baronas
Oponentai: prof. dr. D. Navakauskas, prof. habil. dr. A. Žilinskas
Julija Pragarauskaitė
Frequent pattern analysis for decision making in big data [Dažnų sekų analizė sprendimų priėmimui labai didelėse duomenų bazėse]. Vilnius, 2013, 132 p.: diagr., lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2013 06 27 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. G. Dzemyda
Oponentai: prof. dr. E. Bareiša, doc. dr. O. Kurasova
Mažvydas Mackevičius
Cheminių sintezių prie aukštų temperatūrų modeliavimas [Computer modeling of chemical synthesis at high temperatures]. Vilnius, 2013, 79 p.: diagr., lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2013 09 17 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. F. Ivanauskas
Oponentai: prof. dr. V. Kleiza, prof. dr. R. Vaicekauskas
Svajūnas Sajavičius
Numerical analysis of differential problems with nonlocal initial and boundary conditions [Diferencialinių uždavinių su nelokaliosiomis pradinėmis ir kraštinėmis sąlygomis skaitinė analizė]. Vilnius, 2013, 148 p.: diarg., lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2013 09 18 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. F. Ivanauskas
Oponentai: prof. dr. V. Kleiza, doc. dr. A. Štikonas
Mindaugas Šnipas
Skaitinių metodų taikymai Markovo grandinėmis modeliuojant energetikos sistemų patikimumą [Research on numerical solution of Markov chain reliability models of power systems]. Kaunas, 2013, 123 p.: lent., diagr. Vilnius, 2013, 148 p.: diarg., lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2013 10 25 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. E. Valakevičius
Oponentai: prof. habil. dr. J. Augutis, prof. dr. G. Palubeckis

Vaida Čeikutė
Inferring Groups of Objects, Preferred Routes, and Facility Locations from Trajectories: [Grupės judančių objektų, populiarių maršrutų ir lankytinų objektų vietų identifikavimas panaudojant judančių objektų trajektorijas]. Aarhus, 2013, 141 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2013 12 10 Aarhus universitete, Danija
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Christian S. Jensen
Oponentai: prof. dr. Mario Nascimento (Kanada), prof. dr. Christian Freksa (Vokietija), prof. habil. dr. Susanne Bødker (Danija)
Vytautas Ašeris
Computational modelling of biosensors utilizing intermediate substances [Tarpines medžiagas naudojančių biojutiklių kompiuterinis modeliavimas]. Vilnius, 2013, 111 p.: diagr., lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2013 12 19 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. R. Baronas
Oponentai: prof. habil. dr. M.K. Ragulskis, prof. dr. R. Vaicekauskas
Andrius Davidsonas
Parametrinio paviršiaus modelio sudarymas iš trimačio taškų debesies [Parametric surface reconstruction from 3D point cloud]. Kaunas, 2013, 134 p.: iliustr., diagr., lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2013 12 23 Vytauto Didžiojo universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. R. Liutkevičius
Oponentai: prof. dr. M. Tamošiūnaitė, prof. habil. dr. R. Barauskas


2014

Gintautas Jakimauskas
Duomenų tyrybos empirinių Bajeso metodų tyrimas ir taikymas [Analysis and application of empirical Bayes methods in data mining]. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014, 130 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2014 04 15 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. L. Sakalauskas
Oponentai: –
Andžela Mialik
Logistinis netvarių augimo situacijų atpažinimo metodas [Logistic method to indicate unsustainable growth situations]. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014, 137 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2014 05 12 Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. S. Girdzijauskas
Oponentai: prof. habil. dr. R. Simutis, prof. dr. A. Andziulis
Renata Burbaitė
Išplėstiniai generatyviniai mokymosi objektai informatikos mokymuisi: koncepcija, modeliai ir realizacija [Advanced generative learning objects in informatics education: the concept, models, and implementation]. Kaunas: Technologija, 2014.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2014 09 18 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. V. Štuikys
Oponentai: –
Tadas Kraujalis
Neraiškių valdymo sistemų modeliavimas ir verifikavimas atkarpomis tiesiniu agregatiniu formalizavimo metodu [Modeling and verification of fuzzy control systems using Piece linear aggregate formalism]. Kaunas: VDU, 2014, 123 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2014 09 19 Vytauto Didžiojo universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. H. Pranevičius
Oponentai: prof. dr. D. Dzemydienė, prof. habil. dr. R. Simutis
Gintarė Čeidaitė
Akustinių signalų atpažinimo sistemų prisitaikymo prie pakitusių aplinkos sąlygų tyrimas [Accoustic signals recognition equipment adaptation to the various environments]. Kaunas: VDU, 2014, 131 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2014 09 26 Vytauto Didžiojo universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. L. Telksnys
Oponentai: prof. dr. D. Dzemydienė, prof. habil. dr. R. Simutis
Gediminas Liaučius
Slėgio objekto skaitmeninis adaptyvusis valdymas [Digital self-tuning control of pressure plant]. Kaunas: VDU, 2014, 124 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2014 09 26 Vytauto Didžiojo universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. V. Kaminskas
Oponentai: prof. habil. dr. R. Šeinauskas, doc. dr. G. Raškinis
Martas Ambraziūnas
Veiklos žinių baze išplėstos modeliais grindžiamos architektūros taikymo informacijos sistemų inžinerijoje metodas [Enterprise model based MDA information systems engineering method]. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2014 09 29 VIlniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. dr. A. Lopata
Oponentai: –
Darius Baronas
Computer aided modelling of multilayer biosensors and optimization based processing of amperometric measurements [Daugiasluoksnių biojutiklių kompiuterinis modeliavimas ir optimizavimo metodais grįsta matavimų metodika]. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014, 105 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2014 09 30 VIlniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Žilinskas, mokslinis konsultantas prof. habil. dr. F. Ivanauskas
Oponentai: prof. habil. dr. R. Barauskas, dr. A. Jakaitienė
Ingrida Vaičiulytė
Markovo grandinės Monte-Karlo metodo tyrimas ir taikymas [Study and application of Markov chain Monte Carlo method]. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2014 11 26 VIlniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. L. Sakalauskas
Oponentai: prof. dr. K. Dučinskas, doc. dr. O. Kurasova
Eglė Jasutė
Interaktyvaus vizualizavimo modelis geometrijos konstrukcionistiniam mokymui ir mokymuisi [Interactive visualization model for the constructionist teaching and learning of geometry]. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2014 12 01 VIlniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Žilinskas, prof. dr. V. Dagienė
Oponentai: –
Haroldas Giedra
Proof system for logic of correlated knowledge [Įrodymų sistema koreliatyvių žinių logikai]. Vilnius, Vilniaus universitetas, 2014.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2014 12 22 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. R. Pliuškevičius
Oponentai: prof. dr. A. Čaplinskas, prof. habil. dr. H. Pranevičius
Stasys Peldžius
Programų kūrimo procesų vertinimas, naudojant keletą procesų vertinimo modelių [Software process assessment using multiple process assessment models]. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2014 12 23 VIlniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. R. Baronas
Oponentai: –


2015

Irina Vinogradova
Nuotolinių kursų parinkimų optimizavimas [Distance course selection optimisation]. Vilnius, 2015, 149 p.: graf., lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2015 03 23 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. J. Mockus
Oponentai: –
Rita Palivonaitė
Chaotic visual cryptography [Chaotinė vizualinė kriptografija]. Kaunas, 2015, 152 p. : iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2015 06 05 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. M. K. Ragulskis
Oponentai: –
Irma Ivanovienė
Valdymo sistemų dinamikos tyrimas, taikant Lamberto funkciją [Investigation of dynamics of control systems using Lambert function]. Kaunas, 2015, 148 p.: lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2015 06 17 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. J. Rimas; konsultantas – prof. habil. dr. H. Pranevičius
Oponentai: prof. habil. dr. F. Ivanauskas, prof. habil. dr. M. K. Ragulskis
Pavel Stefanovič
Saviorganizuojančių neuroninių tinklų vizualizavimas ir jo kokybės nustatymas [Visualization of self-organizing maps and estimation of their quality ]. Vilnius, 2015, 130 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2015 06 30 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: doc. dr. O. Kurasova
Oponentai: -
Gediminas Gricius
Daugiaagentinių sistemų kūrimo metodų išvystymas nedidelio našumo įterptinių sistemų integravimui [Development of a multi-agent based methods for integration of small-scale embedded systems]. Vilnius, 2015, 119 p.:lent., iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2015 09 25 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. dr. D. Dzemydienė
Oponentai: -
Sandra Svanidzaitė
Spiral process model for capture and analysis of non-functional requirements of servise-oriented enterprice systems [Spiralinis proceso modelis paslaugų stiliaus architektūros įmonių sistemų nefunkciniams reikalavimams išgauti ir analizuoti]. Vilnius, 2015, 212 p., iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2015 09 28 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. dr. A. Čaplinskas
Oponentai: -
Aurimas Rapečka
Rekomendacinių sistemų socialiniuose tinkluose efektyvumo didinimas [Increase of the efficiency of recommender systems in social networks]. Vilnius, 2015, 103 p. iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2015 09 29 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. G. Dzemyda
Oponentai: -
Kristina Bespalova
Automatizuotas metaprogramų kūrimas ir specializavimas panaudojant požymiais grindžiamų modelių transformacijas [Automated meta-program development and specialization using feature-based model transformations]. Kaunas, 2015, 152 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2015 12 14 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. V. Štuikys
Oponentai: -


2016

Mantas Landauskas
Applications of H-ranks in nonlinear systems and chaos analysis [H-rangų taikymai netiesinių sistemų ir chaoso tyrimuose]. Kaunas, 2016, 123 p.: iliustr., diagr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2016 03 18 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. R. Ragulskis
Oponentai: –
Žilvinas Ledas
Kompiuterinis švytinčių bakterijų struktūros formavimosi tirpale modeliavimas [Computational modelling of the self-organization of luminous bacteria in liquid]. Vilnius, 106 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2016 06 06 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. R. Baronas
Oponentai: -
Vytautas Jančauskas
Evaluating the performance of multi-objective particle swarm optimization algorithms [Dalelių spiečių optimizavimo algoritmų taikymo daugiakriteriams uždaviniams efektyvumo tyrimas]. Vilnius, 2016, 200 p.: diagr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2016 06 08 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Žilinskas
Oponentai: -
Dalius Krunglevičius
STDP learning of spatial and spatiotemporal patterns [STDP mokymo taikymas erdvinėms bei erdvinėms-laikinėms struktūroms atpažinti]. Vilnius, 2016, 140 p.: lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2016 09 26 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Š. Raudys
Oponentai: -
Vytautas Valaitis
Neural networks based robot motion improvement [Roboto judesių gerinimas neuroniniais tinklais]. Vilnius, 2016, 81 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2016 12 22 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Š. Raudys
Oponentai: -


2017

Gintarė Vaidelienė
Tekstūrinių vaidų kokybės įvertinimas spektrinėje diskrečiųjų bangelių srityje: teoriniai ir praktiniai aspektai [Wavelet-based approach to the detection of defects in texture images: theoretical and practical aspects]. Kaunas, 2017, 103 p.: iliustr., diagr., lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2017 05 19 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. J. Valantinas
Oponentai: -
Kliment Olechnovič
Methods for the analysis and assessment of the three-dimensional structures of proteins and nucleic adics: development and applications [Baltymų ir nukleorūgščių erdvinių struktūrų analizės ir vertinimo metodai: kūrimas ir taikymas]. Vilnius, 2017, 167 p.: iliustr., diagr., lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2017 06 16 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: dr. Č. Venclovas
Oponentai: -
Dalia Čalnerytė
Daugiaskalių skaitinių modelių sukūrimas lanksčių vienkrypčių kompozitų dinamikos analizei [Development of multi-scale models for dynamic analysis of unidirectional composite textiles]. Kaunas, 2017, 91 p.: iliustr., diagr., lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2017 06 19 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. R. Barauskas
Oponentai: -
Rasa Šmidtaitė
Antros eilės matricų struktūriniai dėstiniai netiesinių sistemų tyrimuose [Structural decomposition of second order matrices in nonlinear systems]. Kaunas, 2017, 118 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2017 06 20 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. Z. Navickas
Oponentai: -
Andrius Kriščiūnas
Greitai generuojančių skaitinių algoritmų sukūrimas trumpųjų bangų tyrimai [Development of highly convergent numerical algorithms for short elastic wave simulation]. Kaunas, 2017, 89 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2017 08 30 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. R. Barauskas
Oponentai: -
Gražina Gimbutienė
Algorithms for non-convex global optimization based on the statistical and Lipschitz objective function models [Statistiniais ir Lipšico tikslo funkcijos modeliais pagrįsti neiškilos globaliosios optimizacijos algoritmai]. Vilnius, 2017, 144 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2017 09 15 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Žilinskas
Oponentai: -
Tatjana Liogienė
Hierarchinis šnekos emocijų klasifikavimas [Hierarchical classification of speech emotions]. Vilnius, 2017, 90 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2017 09 28 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. G. Tamulevičius
Oponentai: -
Edgaras Artemčiukas
Hibridinis objektų sekimo metodas papildytos realybės sistemose naudojant Kalmano filtrą [Hybrid object tracking method for augmented reality systems using the Kalman filte]. Vilnius, 2017, 106 p.:iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2017 09 29 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. L. Sakalauskas
Oponentai: -


2018

Mykolas Jurgis Bilinskas
Matematinio modelio sukūrimas ir taikymas krūtinės ląstos kompiuterinės tomografijos vaizdams parametrizuoti ir registruoti [Development and application of a mathematical model to parametrization and registration of breast area computed tomography]. Vilnius, 2018, 107 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2018 02 09 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. L. Sakalauskas
Oponentai: -
Albertas Gimbutas
Nonconvex optimization algorithm with a new bi-criteria selection of potential simplices using an estimate of Lipschitz constant [Neiškiliojo optimizavimo algoritmas su nauju bikriteriniu potencialiųjų simpleksų išrinkimu naudojant Lipšico konstantos įvertį]. Vilnius, 2018, 89 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2018 09 21 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Žilinskas
Oponentai: -
Kotryna Paulauskienė
Dimensijų mažinimu pagrįstas didelės apimties duomenų vizualizavimas ir projekcijos paklaidos vertinimas [Massive data visualization based on dimensionality reduction and projection error evaluation]. Vilnius, 2018, 119 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2018 09 24 Vilniaus universitete
Mokslinė vadovė: prof. dr. O. Kurasova
Oponentai: -


2019

Darius Naujokaitis
Hibridinių sistemų modeliavimas agregatiniu metodu ir jų verifikavimas [Hybrid systems modelling using aggregatwe method and them verification]. Kaunas, 2018, 151 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (gamtos mokslai, informatika – N 009)
Apginta 2019 01 17 Kauno technologijos universitete
Mokslinis konsultantas: prof. habil. dr. R. Barauskas
Oponentai: -
Sandra Aleksienė
Vizualiosios informacijos slėpimas deformuojamosiose bei dvimatėse muaro gardelėse [Hiding visual information in deformable and two-dimensional moiré gratings]. Kaunas, 2019, 91 p.
Disertacija: daktaro (gamtos mokslai, informatika – N 009)
Apginta 2019 03 14 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. M. K. Ragulskis
Oponentai: -
Mindaugas Bražėnas
Investigation of phase-type distribution of fourth order structures for fitting and Markov arrival process fitting by expectation maximization algorithm parallelization [Ketvirtos eilės fazinių skirstinių struktūrų analizė ir Markovo atvykimų proceso parametrų paieškos maksimalaus tikėtinumo metodu algoritmo išlygiagretinimas]. Kaunas, 2019, 147 p.
Disertacija: daktaro (gamtos mokslai, informatika – N 009)
Apginta 2019 06 18 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. E. Valakevičius
Oponentai: -
Giedrius Stabingis
Statistiniai sprendimai erdvinei informacijai skaitmeniniuose vaizduose [Statistical decisions for spatial information in digital images]. Vilnius, 2019, 109 p.
Disertacija: daktaro (gamtos mokslai, informatika – N 009)
Apginta 2019 06 27 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. G. Dzemyda
Mokslinis konsultantas: prof. dr. K. Dučinskas
Oponentai: -
Dovilė Stumbrienė
Duomenų apgaubties metodas švietimo sistemų efektyvumo analizėje [Data envelopment analysis for effectiveness analysis of education systems]. Vilnius, 2019, 149 p.
Disertacija: daktaro (gamtos mokslai, informatika – N 009)
Apginta 2019 07 03 Vilniaus universitete
Mokslinė vadovė: prof. dr. A. Jakaitienė
Oponentai: -
Tomas Uktveris
Daugiaklasio EEG signalo klasifikavimo ir įrašymo sistema smegenų-kompiuterio sąsajai. Kaunas, 2019
Disertacija: daktaro (gamtos mokslai, informatika – N 009)
Apginta 2019 08 26 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. V. Jusas
Oponentai: -
Natalija Pozniak
Euklido matricų tyrimas ir taikymas surogatiniam modeliavimui [Study and Application of Euclidean
Matrices to Surrogate Modelling]. Vilnius, 2019, 81 p.
Disertacija: daktaro (gamtos mokslai, informatika – N 009)
Apginta 2019 09 17 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. L. Sakalauskas
Oponentai: -
Andrius Valatavičius
Taikomųjų programų sąveikumo vertinimas taikant autonominio skaičiavimo technologijas [Enterprice application interoperability evaluation using autonomic computing]. Vilnius, 2019, 104 p.
Disertacija: daktaro (gamtos mokslai, informatika – N 009)
Apginta 2019 09 27 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. S. Gudas
Mokslinis konsultantas: A. Lopata
Oponentai: -
Jonas Muleravičius
The e-wallet in an e-commerce system [Elektroninės piniginės realizacija e. verslo sistemoje]. Kaunas, 2019, 69 p.
Disertacija: daktaro (gamtos mokslai, informatika – N 009)
Apginta 2019 11 22 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. E. Sakalauskass
Oponentai: -