Matematikų disertacijos 2010-

2010

Viktoras Chadyšas
Baigtinės populiacijos parametrų statistiniai įvertiniai esant imties rotacijai: [Statistical estimators of the finite population parameters in the case of sample rotation]. Vilnius: Technika, 2009, 95 p.: lent., diagr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2010 01 28 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. L. Saulis
Oponentai: prof. habil. dr. M. Bloznelis, doc. dr. A. Plikusas
Aleksej Bakšajev
Statistical tests based on N-distances: [Statistinių hipotezių tikrinimas, naudojant N-metrikas]. Vilnius: Technika, 137 p.: diagr., lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2010 02 26 Matematikos ir informatikos institute
Moksliniai vadovai: prof. habil. dr. R. Rudzkis, prof. habil. dr. Yurij Tiunin (MVU)
Oponentai: prof. habil. dr. V. Bagdonavičius, doc. dr. M. Radavičius
Robertas Gabrys
Goodness-of-Fit and Change-Point Tests for Functional Data, 2010, 208 p.
Disertacija: daktaro, filosofijos mokslai – matematika
Apginta 2010, Utah State University
Mokslinis vadovas: prof. P. Kokoszka
Živilė Jesevičiūtė
Tikrinių reikšmių uždavinys diferencialiniam operatoriui su nelokaliosiomis integralinėmis sąlygomis: [The eigenvalue problem for differential operator with nonlocal integral conditions]. Vilnius: Technika, 136 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2010 02 26 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. M. Sapagovas
Oponentai: prof. dr. V. Kleiza, doc. dr. A. Štikonas
Inga Masiulytė
Regression and degradation models in reliability theory and survival analysis: [Regresiniai ir degradaciniai modeliai patikimumo teorijoje ir išgyvenamumo analizėje]. Vilnius, 2010, 97 p.: iliustr
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2010 05 25 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. V. Bagdonavičius
Oponentai: doc. dr. M. Radavičius, doc. dr. V. Kazakevičius
Gerda Jankevičiūtė
Šiluminių procesų lazerinėse ir elektroterminėse technologijose matematinis modeliavimas: [Mathematical modelling of thermal processes in laser and electrothermal technologies]. Vilnius: Technika, 2010, 104 p.:iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2010 06 10 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. R. Čiegis
Oponentai: prof. dr. R. Baronas, doc. dr. A. Štikonas
Inga Laukaitytė
Lazerių fizikos ir netiesinės optikos uždavinių skaitinių sprendimo metodų sudarymas ir analizė: [Construction and analysis of numerical methods for solution of laser physics and nonlinear optics problems]. Vilnius: Technika, 2010, 86 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2010 06 10 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. R. Čiegis
Oponentai: prof. dr. R. Baronas, doc. dr. A. Štikonas
Julija Karaliūnaitė
Value distribution theorems for the periodic zeta function: [Reikšmių pasiskirstymo teoremos periodinei dzeta funkcijai]. Vilnius, 2010, 80 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2010 09 02 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Laurinčikas
Oponentai: prof. dr. R. Garunkštis, doc. dr. D. Šiaučiūnas
Viktor Skorniakov
Asimptotiškai homogeninės Markovo grandinės: [Asymptotically homogeneous Markov chains]. Vilnius, VU, 2010, 75 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2010 12 21 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. V. Kazakevičius
Oponentai: prof. habil. dr. L. Giraitis, prof. habil. dr. D. Surgailis


2011

Jurgita Židanavičiūtė
Kategorinių požymių priklausomybių struktūros statistinė analizė ir jos taikymas genetikoje: [Dependence structure analysis of categorical variables with applications in genetics]. Vilnius: Technika, 2010, 79 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2011 02 12 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. M. Radavičius
Oponentai: prof. dr. K. Dučinskas, doc. dr. M. Meilūnas
Jūratė Petrauskienė
Poisson type approximations for sums of dependent variables: [Priklausomų atsitiktinių dydžių sumų aproksimavimas Puasono tipo matais]. Vilnius, 2011, 72 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2011 02 02 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. V. Čekanavičius
Oponentas: prof. habil. dr. J.K. Sunklodas
Monika Vilkienė
Investigations of the accuracy of approximations of semigroups: [Pusgrupių aproksimacijų tikslumo tyrimai]. Vilnius, 2011, 71 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2011 04 06 VU Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: habil. dr. V. K. Bentkus
Oponentas: doc. dr. S. Norvidas
Jelena Salnikova
Gerber-Shiu diskontuotos baudos funkcijos tyrimas: [The analysis of the Gerber-Shiu discounted penalty function ]. Vilnius, 2011, 78 p., iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2011 06 10 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. J. Šiaulys
Oponentas: prof. habil. dr. V. Čekanavičius
Povilas Banys
Limit theorems for random linear fields via Beveridge-Nelson decomposition: [Ribinės teoremos tiesiniams atsitiktiniams laukams panaudojant Beveridge-Nelson dekompoziciją]. Vilnius, 2011. 81 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2011 06 22 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Vyg. Paulauskas
Oponentai: prof. M.-C. Viano, prof. habil. dr. V. Mackevičius
Irma Rastenė
Autoregresinio modelio pasikeitusio segmento testavimas ir vertinimas: [Testing and estimating changed segment in autoregressive model]. Vilnius, 2011, 129 p., iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2011 06 22 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Račkauskas
Oponentai: doc. dr. D. Krapavickaitė, prof. habil. dr. J. K. Sunklodas
Milda Pranckevičiūtė
High frequency data aggregation and Value-at-Risk [Aukšto dažnio duomenų agregavimas ir vertės pokyčio rizika]. Vilnius, 2011, 77 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2011 09 16 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Račkauskas
Oponentai: prof. habil.dr. A. Bikelis, doc. dr. V. Kvedaras
Alesia Kolupayeva
Value-distribution of twisted L-functions of normalized cusp forms: [Normuotų parabolinių formų L funkcijų sąsūkų reikšmių pasiskirstymas]. Vilnius, 2011, 72 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2011 09 22 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Laurinčikas
Oponentai: doc. dr. R. Garunkštis, doc. dr. D. Šiaučiūnas
Dmitrij Melichov
On estimation of the Hurst index of solutions of stochastic differential equations [Apie stochastinių diferencialinių lygčių sprendinių Hursto indekso vertinimą]. Vilnius: Technika, 2011.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2011 12 09 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. K. Kubilius
Oponentai: prof. habil. dr. J. Augutis, doc. dr. M. Meilūnas
Svetlana Roman
Gryno fynkcijos uždaviniams su nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis [Green’s functions for boundary-value problems with nonlocal boundary conditions]. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011, 140 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2011 12 14 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. dr. A. Štikonas
Oponentai: prof. dr. V. Kleiza, prof. dr. S. Rutkauskas
Julius Andrikonis
Effective method to obtain terminating proof-search in transitive multimodal logics [Efektyvus metodas baigtinei išvedimo paieškai tranzityviose multimodalinėse logikose gauti]. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011, 119 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2011 12 22 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: doc. habil. dr. R. Pliuškevičius
Oponentai: prof. habil. dr. H. Pranevičius, doc. dr. J. Sakalauskaitė


2012

Andrius Čiginas
Approximations to distributions of linear combinations of order statistics in finite populations [Pozicinių statistikų tiesinių kombinacijų skirstinių aproksimacijos baigtinėse populiacijose]. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011, 82 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2012 01 19 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. M. Bloznelis
Oponentai: doc. dr. D. Krapavickaitė, doc. dr. M. Vaičiulis
Eugenija Bieliauskienė
Ruin probability and Gerber-Shiu function for the discrete time risk model with inhomogeneous claims [Bankroto tikimybė ir Gerber-Shiu funkcija diskretaus laiko rizikos modeliui su skirtingai pasiskirsčiusiomis žalomis]. 2012, 91 p.: iliustr., diagr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2012 06 19 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. J. Šiaulys
Mokslinis konsultantas: prof. habil. dr. R. Leipus
Oponentai: prof. habil. dr. A.J. Bikelis, prof. habil. dr. K. Kubilius
Natalija Tumanova
Netiesinių matematinių modelių grafuose skaitinė analizė [The numerical analysis of nonlinear mathematical models on graphs]. Vilnius, 2012, 134 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2012 06 15 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. R. Čiegis
Oponentai: prof. dr. A. Krylovas, prof. dr. A. Štikonas
Jonas Jankauskas
Heights of polynomials [Polinomų aukščiai]. Vilnius, 2012, 206 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2012 10 05 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Dubickas
Oponentai: prof. habil. dr. E. Manstavičius, doc. dr. D. Šiaučiūnas
Aivaras Novikas
Composite numbers in the sequences of integers [Sudėtiniai skaičiai sveikųjų skaičių sekoje]. Vilnius, 2012, 67 p.: lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2012 10 05 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Dubickas
Oponentai: prof. dr. R. Garunkštis, doc. dr. R. Macaitienė
Justas Kalpokas
Discrete moments of the Riemann zeta function and Dirichlet L-functions [Riemann'o dzeta funkcijos ir Dirichlet L-funkcijų diskretieji momentai]. Vilnius, 2012, 84p., diagr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2012 11 16 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. R. Garunkštis
Oponentai: prof. habil. dr. E. Manstavičius, doc. dr. D. Šiaučiūnas
Santa Račkauskienė
Joint universality of zeta-functions with periodic coefficients [Dzeta funkcijų su periodiniais koeficientais jungtinis universalumas]. Vilnius, 2012, 73 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2012 12 12 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Laurinčikas
Oponentai: doc. dr. V. Garbaliauskienė, prof. dr. R. Garunkštis
Andrius Grigutis
Value distribution of Lerch and Selberg zeta-functions [Lercho ir Selbergo dzeta funkcijų reikšmių pasiskirstymai]. Vilnius, 2012, 65 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2012 12 21 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. R. Garunkštis
Oponentai: prof. habil. dr. E.Manstavičius, doc. dr. D. Šiaučiūnas


2013

Kristina Kaulakytė
Nonhomogeneous boundary value problem for the stationary Navier-Stokes system in domains with noncompact boundaries [Stacionari Navjė-Stokso sistema su nehomogenine kraštine sąlyga srityse su nekompaktiškais kraštais]. Vilnius, 2013, 103 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2013 01 18 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. K. Pileckas
Oponentai: prof. habil. dr. R. Farwig, prof. dr. A. Štikonas
Neringa Klovienė
Non-stationary Poiseuille type solutions for the second grade fluid flow problem in cylindrical domains [Antrojo laipsnio skysčių tekėjimo uždavinio nestacionarūs Puazeilio tipo sprendiniai cilindrinėse srityse]. Vilnius, 2013, 102 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2013 01 18 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. K. Pileckas
Oponentai: prof. habil. dr. M. Chipot, prof. habil. dr. M. Sapagovas
Vilma Nekrašaitė-Liegė
Small area estimation [Mažų sričių vertinimas]. Vilnius, 2013.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2013 01 23 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. M. Radavičius
Oponentai: prof. habil. dr. A.J. Bikelis, prof. dr. K. Dučinskas
Pavel Samusenko
Nonparametric criteria for sparse contingency tables [Neparametriniai kriterijai retų įvykių dažnių lentelėms]. Vilnius, 2013.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2013 01 23 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. M. Radavičius
Oponentai: prof. habil. dr. V. Bagdonavičius, prof. habil. dr. J.K. Sunklodas
Justina Jachimavičienė
Pseudoparabolinės lygties su nelokaliosiomis integralinėmis sąlygomis sprendimas baigtinių skirtumų metodu [Solution of a pseudoparabolic equation with nonlocal integral conditions by the finite difference method]. Vilnius, 2013, 89 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2013 02 13 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. M. Sapagovas
Oponentai: prof. habil. dr. F. Ivanauskas, prof. dr. V. Kleiza
Tatjana Bakšajeva
Asymptotic distributions related to the Ewens sampling formula [Asimptotiniai pasiskirstymai Evenso formulės atžvilgiu]. Vilnius, 2013, 72 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2013 03 22 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. E. Manstavičius
Oponentai: prof. dr. J. Šiaulys, doc. dr. J. Norkūnienė
Kristina Jakubėlienė
Dvimatės parabolinės lygties su integraline nelokaliąja integraline sąlyga sprendimas baigtinių skirtumų metodu [Solution of a two-dimensional parabolic equation with an integral condition by the finite-difference method]
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2013 04 17 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. M. Sapagovas
Oponentai: prof. dr. V. Kleiza, prof. habil. dr. K. Pileckas
Paulius Šarka
Arithmetic properties of sparse sets [Retų aibių aritmetinės savybės]. Vilnius, 2013, 95 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2013 10 04 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Dubickas
Oponentai: prof. habil. dr. M. Bloznelis, prof. dr. R. Kačinskaitė
Jonas Šiurys
Linear recurrence sequences of composite numbers [Tiesinės rekurenčiosios sekos sudarytos iš sudėtinių skaičių]. Vilnius, 2013, 68 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2013 10 04 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Dubickas
Oponentai: prof. dr. R. Garunkštis, prof. dr. D. Šiaučiūnas
Jurgita Markevičiūtė
Asymptotic results on nearly nonstationary processes [Beveik nestacionarių procesų asimptotiniai rezultatai]. Vilnius, 2013, 132 p.: lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2013 10 25 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Račkauskas
Oponentai: prof. habil. dr. A. Philippe, prof. dr. L. Giraitis
Donata Puplinskaitė
Aggregation of autoregressive processes and random fields with finite or infinite variance [Autoregresinių procesų ir atsitiktinių laukų su baigtine arba begaline dispersija agregavimas]. Vilnius, 2013, 191 p.: diagr., lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2013 10 25 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. D. Surgailis
Oponentai: prof. dr. A. Jakubowski, prof. habil. dr. Ph. Suolier
Albertas Zinevičius
Curves over number fields and their rings of integers [Kreivės virš skaičių kūnų ir jų sveikųjų skaičių žiedų]. Vilnius, 2013, 55 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2013 10 25 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Dubickas
Oponentai: prof. dr. R. Garunkštis, doc. dr. R. Macaitienė
Laura Paulionienė
Erdvės-laiko duomenų statistinis modeliavimas, pagrįstas laiko eilučių parametrų erdviniu interpoliavimu [Statistical modelling of spatio-temporal data based on spatial interpolation of time series parameters]. Vilnius, 87 p.: iliustr., lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2013 11 08 Vilniaus universitete
Mokslinis konsultatas: prof. dr. K. Dučinskas
Oponentai: prof. habil. dr. V. Bagdonavičius, prof. dr. M. Radavičius
Valentas Kurauskas
On two models of random graphs [Du atsitiktinių grafų modeliai]. Vilnius, 2013, 300 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2013 12 13 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. M. Bloznelis
Oponentai: prof. dr. V. Krylovas, doc. dr. A. Mačiulis


2014

Aurelija Kasparavičiūtė
Theorems of large deviations for the sums of a random number of independent random variables [Atsitiktinio skaičiaus nepriklausomų dėmenų sumos didžiųjų nuokrypių teoremos]. Vilnius: Technika, 2013, 118 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2014 01 14 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. L. Saulis
Oponentai: prof. habil. dr. A. Bikelis, prof. dr. J. Šiaulys
Dainius Dzindzlieta
Tight Bernoulli tail probability bounds [Tiksliosios Bernulio tikimybių nelygybės]. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014, 78 p.: iliustr., lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2014 04 30 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Moksliniai vadovai: habil. dr. V.K. Bentkus, prof. dr. S. Norvidas
Oponentai: prof. habil. dr. A. Bikelis, prof. dr. M. Radavičius
Mindaugas Skujus
Asymptotic conditions at infinity for the time-periodic Stokes problem set in domains with cylindrical outlets to infinity [Laiko atžvilgiu periodinio Stokso uždavinio srityse su cilindriniais išėjimais asimptotinės sąlygos begalybėje]. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014, 110 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2014 06 17 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. K. Pileckas
Oponentai: prof. dr. J. Kleiza, prof. dr. A. Štikonas
Karolina Piaseckienė
Statistiniai metodai lietuvių kalbos sudėtingumo analizėje [The statistical methods in the analysis of the Lithuanian language complexity]. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2014 09 17 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. dr. M. Radavičius
Oponentai: prof. dr. K. Dučinskas, doc. dr. R. Eidukevičius
Aidas Balčiūnas
Mellin transforms of Dirichlet L-functions [Dirichlė L funkcijų Melino transformacijos]. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014, 76 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2014 10 28 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Laurinčikas
Oponentai: –
Sondra Černigova
Moment problem for the periodic zeta-function [Momentų problema periodinei dzeta funkcijai]. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014, 80 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2014 10 28 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Laurinčikas
Oponentai: –
Olga Lavcel-Budko
Netiesinių bangų rezonansinės sąveikos matematinių modelių tyrimas [The investigation of resonant interaction of some mathematical model of nonlinear waves]. Vilnius: Technika, 2014, 99 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2014 12 12 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. A. Krylovas
Oponentai: prof. habil. dr. A. Čenys, prof. habil. dr. F. Ivanauskas


2015

Vaidotas Characiejus
Asymptotic behaviour of long memory functional linear processes [Ribinis ilgosios atminties funkcinių tiesinių procesų elgesys]. Vilnius, 2015, 100 p.: diagr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2015 02 13 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Račkauskas
Oponentai: –
Erikas Karikovas
Self-approximation of Hurwitz zeta-functions [Hurvico dzeta funkcijų saviaproksimacija]. Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2015.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2015 04 30 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. R. Garunkštis, mokslinis konsultantas prof. habil. dr. A. Dubickas
Oponentai: –
Raimondas Malukas
Limit theorems for H-variation of Gaussian processes [Ribinės teoremos Gauso procesų H-variacijai]. Vilnius, 2015, 75 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2015 11 12 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. R. Norvaiša
Oponentai: –
Jovita Atstopienė
Discrete universality theorems for the Riemann and Hurwitz zeta-functions [Diskrečiosios universalumo teoremos Rymano ir Hurvico dzeta funkcijoms]. Vilnius, 2015, 86 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2015 11 26 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Laurinčikas
Oponentai: –
Kęstutis Janulis
Mixed joint universality for Dirichlet L-functions and Hurwitz type zeta-functions [Dirichle L funkcijų ir Hurvico tipo dzeta funkcijų mišrus jungtinis universalumas]. Vilnius, 2015, 75 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2015 11 26 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Laurinčikas
Oponentai: –


2016

Jūratė Šliogerė
Discrete approximations for sums of weakly dependent variables [Silpnai priklausomų dydžių sumų diskrečiosios aproksimacijos]. Vilnius, 2016, 75p.: lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2016 07 04 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. V. Čekanavičius
Oponentai: –
Agneška Korvel
Ruin probabilities of the diskrete-time risk model with inhomogeneous claims [Bankroto tikimybės diskretaus laiko rizikos modeliui su keliomis skirtingai pasiskirsčiusiomis žalomis]. Vilnius, 2016, 68 p.: lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2016 09 23 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. J. Šiaulys
Oponentai: –
Antanas Lenkšas
Weak approximations of heston model by discrete random variables [Silpnosios Hestono modelio aproksimacijos diskrečiaisiais atsitiktiniais dydžiais]. Vilnius, 2016, 80 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2016 09 23 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. V. Mackevičius
Oponentai: –
Robertas Petuchovas
Asymptotic analysis of the cyclic structure of permutations [Asimptotinė ciklinės keitinių struktūros analizė]. Vilnius, 2016, 77 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2016 09 27 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. E. Manstavičius
Oponentai: –
Jurij Novickij
On the stability of finite difference schemes for hyperbolic equation with nonlocal integral boundary conditions [Baigtinių skirtumų schemų hiperbolinei lygčiai su integralinėmis nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis stabilumo tyrimas]. Vilnius, 2016, 80 p.: diagr., lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2016 09 28 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. A. Štikonas
Oponentai: –
Agnė Skučaitė
Investigation of the spectrum for Sturm-Liouville problem with a nonlocal integral condition [Šturmo ir Liuvilio uždavinio su integraline nelokaliąja sąlyga spektro tyrimas]. Vilnius, 2016, 104 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2016 09 28 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. dr. A. Štikonas
Oponentai: –
Lina Dindienė
Asymptotic analysis of the sums of heavy-tailed random variables [Sunkiauodegių atsitiktinių dydžių sumų asimptotinė analizė]. Vilnius, 2016, 75 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2016 11 18 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. R. Leipus
Mokslinis konsultantas: prof. dr. J. Šiaulys
Oponentai: –
Raivydas Šimėnas
On α-values of zeta-functions [Apie dzeta funkcijų α reikšmes]. Vilnius, 2016, 102 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2016 11 25 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. R. Garunkštis
Mokslinis konsultantas: prof. dr. R. Norvaiša
Oponentai: –
Agnė Reklaitė
Measuring the globalisation effect: the application of a dynamic hierarchical factor model [Hierarchinio dinaminio faktorinio modelio taikymas globalizacijos efektui vertinti]. Vilnius, 2016, 103 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2016 12 20 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. M. Radavičius
Oponentai: –


2017

Emilija Bernackaitė
Ruin probability for inhomogeneous renewal risk model [Bankroto tikimybė nehomogeniniam rizikos atstatymo modeliui]. Vilnius, 2016, 52 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2017 01 09 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. J. Šiaulys
Mokslinis konsultantas: prof. habil. dr. R. Leipus
Oponentai: –
Andrius Škarnulis
Quadratic ARCH models with long memory and QML estimation [Kvadratiniai ilgosios atminties ARCH modeliai ir parametrų vertinimas kvazididžiausio tikėtinumo metodu]. Vilnius, 2017, 150 p.: iliustr., diagr., lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2017 05 15 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. D. Surgailis
Mokslinis konsultantas: prof. habil. dr. R. Leipus
Oponentai: –
Laurynas Naruševičius
Econometric assessment of bank stability [Ekonometrinis bankų stabilumo vertinimas]. Vilnius, 2017, 154 p.: iliustr., diagr., lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2017 07 04 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Račkauskas
Oponentai: –
Laimonas Meška
Modified universality theorems for the Riemann and Hurwitz zeta-functions [Modifikuotos universalumo teoremos Rymano ir Hurvico dzeta funkcijoms]. Vilnius, 2017, 72 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2017 10 05 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Laurinčikas
Mokslinis konsultantas prof. R. Garunkštis
Oponentai: –
Julius Damarackas
Spectral covariances and limit theorems for infinite-variance linear processes and fields [Spektrinės kovariacijos ir ribinės teoremos tiesiniams procesams ir laukams su begaline dispersija]. Vilnius, 2017, 161 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2017 10 19 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. V. Paulauskas
Oponentai: –
Vytautė Pilipauskaitė
Limit theorems for spatio-temporal models with long-range dependence [Ribinės teoremos erdvės ir laiko modeliams su ilgąja atmintimi]. Vilnius, 2017, 159 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2017 10 20 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. D. Surgailis
Mokslinė konsultantė: prof. habil. dr. A. Philippe
Oponentai: –
Ieva Grublytė
Modelling of nonlinear long memory [Netiesiniai ilgos atminties modeliai]. Vilnius, 2017, 125 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2017 10 20 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. D. Surgailis
Mokslinis konsultantas: prof. dr. P. Doukhan
Oponentai: –
Laura Žvinytė
Diskretus tolygusis ribinis dėsnis adityviosioms funkcijoms . Vilnius, 2017, 67 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2017 12 08 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. G. Stepanauskas
Oponentai: –
Vytautas Stepas
Moments of additive functions defined on random assemblies [Adityviųjų funkcijų, apibrėžtų atsitiktinių ansamblių aibėje, momentai]. Vilnius, 2017, 74 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2017 12 08 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. E. Manstavičius
Oponentai: –


2018

Audronė Rimkevičienė
Investigations of the asymptotic behaviour of periodic Hurwitz zeta-functions [Periodinių Hurvico dzeta funkcijų asimptotinių savybių tyrimai]. Vilnius, 2018, 118 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2018 02 22 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Laurinčikas
Oponentai: –
Rokas Tamošiūnas
Value distribution of Lerch and periodic Hurwitz zeta-functions [Lerchʹo ir periodinių Hurvicʹo dzeta funkcijų reikšmių pasiskirstymas]. Vilnius, 2018, 89 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2018 09 21 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. R. Garunkštis
Mokslinis konsultantas: prof. habil. dr. A. Laurinčikas
Oponentai: –
Gražvydas Šemetulskis
Variations on the problems of Erd˝os-Tur´an and
Littlewood-Offord [Erdős-Turán ir Littlewood-Offord problemų variacijos]. Vilnius, 2018, 46 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2018 09 21 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Dubickas
Mokslinis konsultantas: prof. dr. P. Drungilas
Oponentai: –
Dmitrij Mochov
Universality theorems for the periodic Hurwitz zeta-function [Universalumo teoremos periodinei Hurvico dzeta funkcijai]. Vilnius, 2018, 86 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2018 10 04 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Laurinčikas
Mokslinis konsultantas: prof. dr. R. Garunkštis
Oponentai: –
Gailė Paukštaitė
Generalized Green’s functions for problems with nonlocal conditions [Apibendrintosios Gryno funkcijos uždaviniams su nelokaliosiomis sąlygomis]. Vilnius, 2018, 240 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2018 12 13 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. A. Štikonas
Mokslinė konsultantė: prof. dr. O. Štikonienė
Oponentai: –
Svetlana Danilenko
Closure properties
of randomly stopped sums [Atsitiktinių dydžių atsitiktinių sumų uždarumo savybės]. Vilnius, 2018, 150 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2018 12 14 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. J. Šiaulys
Mokslinis konsultantas: prof. habil. dr. R. Leipus
Oponentai: –
Eglė Jaunė
Tail asymptotics of a sum of heavy-tailed distributions with application to risk theory [Sunkiauodegių skirstinių sumos asimptotika rizikos teorijoje] Vilnius, 2018, 72 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2018 12 14 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. J. Šiaulys
Mokslinis konsultantas: prof. habil. dr. R. Leipus
Oponentai: –
Olga Navickienė
Recursive calculation of risk measures in discrete time risk model with inhomogeneous claims [Rizikos matų rekursinis skaičiavimas diskretaus laiko rizikos modelyje su nehomogeniniais ieškiniais]. Vilnius, 2018, 82 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2018 12 14 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. J. Šiaulys
Oponentai: –


2019

Lina Dreižienė
Classification risk of Gaussian spatial
data using linear discriminant functions [Erdvinių Gauso duomenų klasifikavimo rizika naudojant tiesines diskriminantines funkcijas]. Vilnius, 2019, 104 p.
Disertacija: daktaro (gamtos mokslai, matematika – N 001)
Apginta 2019 03 01 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. M. Radavičius
Mokslinis konsultantas: prof. dr. K. Dučinskas
Oponentai: –
Alicija Eismontaitė
Singular solutions of the Stokes problems in the power cusp domains [Singuliarieji Stokso sistemų sprendiniai srityse su smailuma]. Vilnius, 2019, 96 p.
Disertacija: daktaro (gamtos mokslai, matematika – N 001)
Apginta 2019 03 28 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. K. Pileckas
Oponentai: –
Kristina Bingelė
Investigation of Spectrum for a Sturm–Liouville problem with Two-Point Nonlocal Boundary
Conditions [Šturmo ir Liuvilio uždavinio su dvitaške nelokaliąja sąlyga spektro tyrimas]. Vilnius, 2019, 139 p.
Disertacija: daktaro (gamtos mokslai, matematika – N 001)
Apginta 2019 12 13 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. A. Štikonas
Oponentai: –
Asta Mincevič
Value distribution theorems for the Lerch zeta-function [Reikšmių pasiskirstymo teoremos Lercho dzeta funkcijai]. Vilnius, 2019, 100 p.
Disertacija: daktaro (gamtos mokslai, matematika – N 001)
Apginta 2019 12 17 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Laurinčikas
Mokslinis konsultantas: prof. habil. dr. A. Dubickas
Oponentai: –
MIndaugas Stoncelis
Value distribution theorems for the periodic zeta-function [Reikšmių pasiskirstymo teoremos
periodinei dzeta funkcijai]. Vilnius, 2019, 136 p.
Disertacija: daktaro (gamtos mokslai, matematika – N 001)
Apginta 2019 12 17 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Laurinčikas
Mokslinis konsultantas: prof. dr. R. Garunkštis
Oponentai: –